Bwrdd Iechyd Cwm Taf Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

23 Medi 2011 - 10:02yb

Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol hwn i aelodau bwrdd y Bwrdd Iechyd yn nodi canfyddiadau allweddol gwaith archwilio a wnaed rhwng mis Hydref 2009 a mis Tachwedd 2010. 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar Ddatganiadau Ariannol y Bwrdd Iechyd, er wrth wneud hynny rwyf wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater Wrth roi'r farn ddiamod hon, deuthum i'r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd cyfrifon y Bwrdd Iechyd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; ac 
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol er efallai bod angen rheoli rhai systemau ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau