Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Adroddiad Archwilio Blynyddol 2009-10

8 Maw 2011 - 9:02yb

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol hwn (y Llythyr) at Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm harchwiliadau ar gyfer y cyfnod chwe mis olaf hyd at 30 Medi 2009 cyrff rhagflaenol y Bwrdd Iechyd.

Daeth fy ngwaith archwilio ariannol i'r casgliad bod adnoddau'r cyrff rhagflaenol, ym mhob ffordd berthnasol, wedi cael eu defnyddio'n briodol a rhoddwyd cyfrif priodol amdanynt ar gyfer y cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben 30 Medi 2009. 

  • roedd cyfrifon chwe mis y BILlau a'r Ymddiriedolaethau wedi'u paratoi'n briodol, yn gywir ym mhob ffordd berthnasol, ac wedi'u hardystio erbyn y dyddiad penodol, er i mi dynnu sylw at yr ansicrwydd ynghylch costau Gofal Iechyd Parhaus; 
  • dengys sefyllfa ariannol y gymuned iechyd adeg ei diddymu a'i rhagolygon ers hynny bod risgiau ariannol sylweddol y mae angen i'r Bwrdd Iechyd fynd i'r afael â hwy yn ystod 2010 a thu hwnt; ac 
  • roedd systemau ariannol pwysig y cyrff rhagflaenol yn gyffredinol addas at y diben ar gyfer cyfnod cau'r cyfrifon, ond nodwyd materion o ran trefniadau Gofal Iechyd Parhaus yng nghyfrifon y BILlau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau