Briffio Cenedlaethol Rheoli Adeiladau

3 Meh 2010 - 10:37yb

Briffio Cenedlaethol Rheoli Adeiladau

Adolygwyd y trefniadau rheoli tir ac adeiladau gennym mewn 30 o'r cyrff mwy yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys llywodraeth leol, yr heddlu, tân, a'r rhan fwyaf o gyrff llywodraeth ganolog. Yn y GIG cynhaliwyd adolygiad canolog, wedi ei ategu gan waith maes cyfyngedig cyn yr  ad-drefnu diweddar. Llywiwyd trefniadau ar gyfer rheoli tir ac adeiladau'r GIG gan ystod o bolisïau a gweithdrefnau Cymru gyfan sydd wedi darparu'r  sail ar gyfer dull gweithredu mwy cyson yn y sector hwnnw. Hefyd cynhaliwyd 'seminarau dysgu a rennir' ledled Cymru er mwyn cefnogi'r gwaith o nodi a rhannu arfer da. 

 

Canfuwyd, ledled Cymru, nad yw'r rhan fwyaf o sefydliadau a ystyriwyd gennym yn ymateb i'r galwadau newidiol, ac o ganlyniad, nid ydynt yn cyflawni gwerth am arian oherwydd: 

  • mae'r rhan fwyaf o sefydliadau wedi datblygu strategaethau sy'n ymwneud â thir ac adeiladau,ond nid yw llawer o'r rhain yn gyfredol, yn ddigon hyblyg, neu, nid oes digon o adnoddau ganddynt;
  • nid yw'n glir a yw defnyddio tir ac adeiladau'n effeithiol yn gwella, ac mae rheoli perfformiad tir ac adeiladau yn wan o ran pennu targedau a monitro perfformiad; ac
  • gallai sefydliadau gael gwerth gwell am arian o'u tir a'u hadeiladau drwy gynnal arfarniadau prosiect cadarnach, caffael ar y cyd a chynnal gwerthusiadau ôl-brosiect gwell.

 

Hoffen ni gael eich adborth