Awdurdodau Heddlu Cymru Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

8 Rhag 2010 - 9:19yb

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol (y Llythyr) hwn i aelodau Awdurdodau Heddlu Cymru (y Pwyllgor) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer 2009-10. Mae'n nodi i aelodau'r Pwyllgor unrhyw faterion o bwys sy'n codi o'm harchwiliad, ynghyd â'm sylwadau ar faterion cyfredol eraill. Nodwyd y gwaith y cyflwynir adroddiad arno yn y Llythyr yn y Strategaeth Archwilio y cytunwyd arni ar gyfer 2009-10. Lluniwyd y Llythyr hwn gan John Herniman ar ran yr archwilydd penodedig. 

Daeth fy ngwaith archwilio ariannol i'r casgliad bod adnoddau'r Pwyllgor, ym mhob ffordd berthnasol, wedi cael eu defnyddio'n briodol ac y rhoddwyd cyfrif amdanynt yn briodol, ond mae angen mynd i'r afael â'r materion a amlinellwyd yn yr adroddiad hwn yn ystod y flwyddyn gyfredol: 
 

  • paratowyd cyfrifon y Pwyllgor ar gyfer 2009-10 yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol, fodd bynnag, mae angen datrys problemau o ran pa weithgareddau y rhoddir cyfrif amdanynt gan Awdurdodau Heddlu Cymru a'r cyrff cyfansoddol; ac 
  • nid yw amgylchedd rheoli mewnol diwygiedig y Pwyllgor wedi'i brofi hyd yma i sicrhau ei fod yn addas at y diben. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau