Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

8 Gorff 2014 - 3:12yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14 a 2014-15.

Cyfl awnodd yr Awdurdod welliannau yn ei swyddogaethau craidd er bod nifer y marwolaethau ac anafi adau a achoswyd gan danau mewn anheddau wedi
cynyddu oherwydd un tân bwriadol. Mae’r Awdurdod wedi cyfl awni ei ddyletswyddau o ran cyfl wyno adroddiadau er y gellid atgyfnerthu ei drefniadau ymhellach. Mae’r Awdurdod wedi cyfl awni ei ddyletswyddau cynllunio ond gellir atgyfnerthu trefniadau cynllunio busnes a bydd angen arweinyddiaeth bendant er mwyn gweithredu’r newidiadau sydd eu hangen i ateb yr heriau ariannol a wynebir yn y dyfodol. Mae’r Awdurdod yn debygol o gydymffurfi o â’r gofyniad i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus yn 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau