Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

28 Chwef 2011 - 9:19yb

Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer 2009-10. Mae'r llythyr yn cyflwyno adroddiad i aelodau'r Awdurdod ynglŷn ag unrhyw faterion o bwys sy'n codi o'm harchwiliad, ynghyd â'm sylwadau ar faterion cyfredol eraill.

Daeth fy ngwaith archwilio ariannol i'r casgliad bod adnoddau'r Awdurdod, ym mhob ffordd berthnasol, wedi cael eu defnyddio'n briodol ac y rhoddwyd cyfrif amdanynt yn briodol yn 2009-10 a bod: 
 

  • cyfrifon yr Awdurdod wedi'u paratoi'n briodol ac, ar ôl eu newid, roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • yr Awdurdod wedi gweithredu o fewn ei gyllideb refeniw ar gyfer 2009-10, ond mae'n wynebu heriau ariannol sylweddol; 
  • trefniadau rheoli ariannol effeithiol ar waith gan yr Awdurdod; ac
  • systemau ariannol pwysig yr Awdurdod yn addas at y diben

Hoffen ni gael eich adborth