Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

8 Rhag 2010 - 9:19yb

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol (y Llythyr) hwn at aelodau Awdurdod Heddlu Dyfed Powys (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer 2009-10. Mae'n cyflwyno adroddiad i aelodau'r Awdurdod ynglŷn ag unrhyw faterion o bwys sy'n codi o'm harchwiliad, ynghyd â'm sylwadau ar faterion cyfredol eraill. Nodwyd y gwaith y cyflwynir adroddiad arno yn y Llythyr hwn yn y Strategaeth Archwilio y cytunwyd arni ar gyfer 2009-10.

Casgliad fy ngwaith archwilio ariannol yw bod adnoddau'r Awdurdod wedi cael eu defnyddio'n gywir ym mhob ffordd berthnasol ac y rhoddwyd cyfrif amdanynt ynbriodol yn 2009/10:

  • paratowyd cyfrifon yr Awdurdod ar gyfer 2009-10 yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol, ond ni chytunwyd sut y dylid trin trafodion Awdurdodau Heddlu Cymru eto;
  • gweithredodd yr Awdurdod o fewn ei gyllideb refeniw ar gyfer 2009-10, ond mae'n wynebu heriau ariannol anodd yn y dyfodol;
  • roedd gan yr Awdurdod drefniadau rheoli ariannol effeithiol; ac
  • roedd systemau ariannol pwysig yr Awdurdod yn addas at y diben.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau