Archwiliad o Berthnasoedd Cytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ag RKC Associates Ltd a’i Berchennog

17 Gorff 2017 - 9:18yb

Wrth archwilio cyfrifon y Bwrdd Iechyd, daeth yr Archwilydd Cyffredinol yn ymwybodol o’r taliadau a wnaed i RKC Associates am wasanaethau ymgynghori AD o dan y tri chontract ymgynghori. 

Mae'r adroddiad yn casglu:

  • mae’r modd yr aeth y Bwrdd Iechyd ati i gaffael a rheoli contractau ymgynghori a ddyfarnwyd i RKC Associates yn llawer is na’r safon y mae gan y cyhoedd hawl i’w disgwyl gan gorff cyhoeddus;
  • roedd y modd y dyfarnwyd contract ymgynghori AD i RKC Associates ym mis Chwefror 2016, ynghyd â gweithredoedd penderfynwyr allweddol yn tanseilio hygrededd y broses gaffael; ac
  • roedd y broses a ddilynodd y Bwrdd Iechyd a arweiniodd at benodi perchennog RKC Associates i swydd Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Trefniadol ym mis Ebrill 2017 yn tanseilio hygrededd y Bwrdd yn llwyr. Nid oedd y broses yn ddigon tryloyw ychwaith, ac nid oedd cofnod digonol ohoni. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau