Cynllun Blynyddol 2015-16 - adroddiad interim

26 Hyd 2015 - 12:17yp

Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2015 a 30 Medi 2015 ac fe’i paratowyd ar y cyd, a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Rydym yn parhau i wneud cynnydd da tuag at gyflawni ein blaenoriaethau dros dair blynedd a’n targedau mesur perfformiad allweddol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau