Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben 31 Mawrth 2020

29 Hyd 2018 - 10:06yb

Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben 31 Mawrth 2020

Yn ogystal â chwarae ein rhan i ddiogelu arian cyhoeddus a chefnogi gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein model gweithredu ein hunain mor effeithion ac effeithiol â phosibl.

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru baratoi ar y cyd amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru a gosod yr amcangyfrif hwnnw gerbron y Cynulliad Cenedlaethol o leiaf bum mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol y mae'n berthnasol iddi. 

Hoffen ni gael eich adborth