Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2021

29 Hyd 2019 - 12:32yb

Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2021

Ar adeg pan fo ymddiriedaeth y cyhoedd mewn llywodraeth, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol yn edwino, mae ein gwaith yn bwysicach nag erioed i ddiogelu uniondeb democratiaeth ddatganoledig Cymru

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn peri iddi fod yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru baratoi ar y cyd amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru a gosod yr amcangyfrif hwnnw gerbron y Cynulliad Cenedlaethol o leiaf bum mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol y mae'n berthnasol iddi.

Hoffen ni gael eich adborth