Amcangyfrif 2017-18

24 Hyd 2016 - 9:48yb

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru baratoi ar y cyd amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru a gosod yr amcangyfrif hwnnw gerbron y Cynulliad Cenedlaethol o leiaf bum mis cyn dechrau’r flwyddyn ariannol y mae’n berthnasol iddi.

Dengys yr Amcangyfrif hwn fod y Bwrdd yn benderfynol o sicrhau bod Swyddfa Archwilio Cymru ei hun yn sefydliad atebol a reolir yn dda. Ar gyfer 2017-18 rydym yn gofyn am £152,000 (4 y cant mewn termau real) yn llai na’r hyn a gymeradwywyd ar gyfer 2016-17.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau