Adroddiad Iaith Gymraeg 2019-20

20 Awst 2020 - 4:03yp

Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol iaith Gymraeg

Mae ein hadroddiad blynyddol ar yr iaith Gymraeg yn amlinellu’r gwaith rydym wedi’i gyflawni i hyrwyddo defnydd ac ymwybyddiaeth yr iaith o fewn Archwilio Cymru yn 2019-20 ac mae’n rhoi cipolwg o’n sefyllfa bresennol.

Mae ein hadroddiad hefyd yn gyfle i ni ddeall sut y gallwn barhau i wella.

Mae dal gan Archwilio Cymru ddau set o safonau’r Gymraeg – un i’r Archwilydd Cyffredinol a’r llall i Swyddfa Archwilio Cymru gyda’r ddau yn dod o dan ein hymbarél – Archwilio Cymru.

Roedd creu strategaeth iaith Gymraeg yn allweddol i’n llwyddiant yn 2019-20 ac maen amlinellu ein sefyllfa bresennol, ein huchelgeisiau a’r camau i’w cymryd ar mwyn gwireddu’r uchelgeisiau hynny.

Mae cyfathrebu gofynion y safonau i staff yn hollbwysig i sicrhau bod staff yn deall pa eu cyfrifoldebau gyda’r iaith Gymraeg, a pha ddarpariaeth sydd ar gael iddynt – gan gynnwys cyfleoedd dysgu, offer ac arweiniad, technoleg a deunydd Adnoddau Dynol.

Rydym wedi mabwysiadu dulliau newydd o annog ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg i gyflwyno cais am swyddi newydd hefyd. Mae ein Matrics Sgiliau yn helpu gyda recriwtio ac yn seiliedig ar sut y byddwch yn defnyddio’r Gymraeg yn ymarferol yn y swydd.

Hoffen ni gael eich adborth