Adroddiad er budd y cyhoedd, Cyngor Cymuned Clydach - Archwiliadau o Gyfrifon 2005-06 i 2009-10

8 Rhag 2011 - 9:35yb

Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Rwyf wedi cyhoeddi'r adroddiad hwn i dynnu sylw'r cyhoedd at fethiant yn y trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheoli ariannol a rheolaeth fewnol yng Nghyngor Cymuned Clydach.

Mae Adran 25 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol yn awr i'r Cyngor ystyried yr adroddiad hwn mewn cyfarfod llawn o'r Cyngor o fewn mis i ddyddiad yr adroddiad hwn. Yn y cyfarfod, bydd yn rhaid i'r Cyngor benderfynu: 

  • pa un a yw'r adroddiad yn ei gwneud yn ofynnol iddo gymryd unrhyw gamau gweithredu; 
  • pa un a ddylid derbyn yr argymhellion yn yr adroddiad; ac
  • pa gamau (os o gwbl) i'w cymryd mewn ymateb i'r adroddiad a'r argymhellion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau