Adroddiad Cydraddoldeb 2015-16

7 Medi 2016 - 4:10yp

Mae’r adroddiad yn amlinellu ein cydymffurfiaeth â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016.

Gwnaethom symleiddio ein prosesau ar gyfer cynnal asesiadau effaith, ac ehangu cylch gorchwyl yr asesiadau hynny er mwyn cynnwys ystyriaethau hawliau dynol.

Gwnaethom ddatblygu cynllun gweithredu wedi’i anelu at leihau ein bylchau cyflog cyffredinol yn ôl rhyw, oedran ac ethnigrwydd, gan annog nifer uwch o geisiadau swyddi gan ofalwyr a phobl â namau, a lleihau’r gyfran gymharol uchel o ymatebion ‘byddai’n well gennyf beidio â dweud’ i’r cwestiwn ar fonitro amrywiaeth ‘beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol?’

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau