Adroddiad Cydraddoldeb 2014-15

30 Tach 2015 - 11:15yb

Dyma’r adroddiad cyntaf ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar ein cydymffurfiaeth â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010.

 

Yn 2014-15, gwnaethom ddatblygu rhaglen waith ddiwygiedig er mwyn helpu i sicrhau bod y trefniadau angenrheidiol ar waith i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru gyflawni eu dyletswyddau a’u hamcanion cydraddoldeb yn llawn.

 

Gwnaethom gynnydd da wrth fodloni amcanion ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, gan gynnwys drwy roi trefniadau gwell ar waith ar gyfer ceisio ac ystyried barn pobl sy’n cynrychioli buddiannau grwpiau gwarchodedig. Gwnaethom hefyd ddiwygio ein fframwaith o gwestiynau a chategorïau monitro amrywiaeth er mwyn adlewyrchu arfer da cyfredol a chanllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn well.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau