Arfer da

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth, dulliau gweithredu, a syniadau drwy ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da

Rydym yn gwneud hyn drwy gynnal seminarau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau sy'n rhad ac am ddim.

Maent yn galluogi ein cynrychiolwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y diwrnod
 • o bell drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol 
 • drwy drafodaethau parhaus yn dilyn y digwyddiad, a 
 • thrwy edrych ar yr allbynnau o’n digwyddiadau a’r canllawiau arnynt.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar bynciau sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau hynny yn cyd-fynd â sawl un o'n hastudiaethau ac maent yn cyfrannu at amcanion strategol y sefydliad.

Maent hefyd yn sail i ffyrdd o weithio a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015) [agorir mewn ffenest newydd], Deddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) [agorir mewn ffenest newydd] a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) [agorir mewn ffenest newydd].

Rydyn ni'n cydnabod bod sefydliadau ar gamau gwahanol o ran cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hwn yn ffocws pwysig ar gyfer ein digwyddiadau.

Credwn mewn addasu, nid mabwysiadu - nid oes angen ailddyfeisio'r olwyn, ond nid yw un maint yn addas i bawb.

Gweler: digwyddiadau arfaethedig

 

Adnoddau arfer da

Hidlydd

Yn dangos 24 o 50 adnodd

Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

 • Albwn digwyddiad

Roedd y seminar hon yn rhan o'n rhaglen barhaus yn canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i gyrff llywodraeth leol.

Gweminar Gwireddu Buddiannau

 • Albwn digwyddiad

Mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwario miliynau o bunnoedd ar brosiectau na chânt fyth eu gorffen.

Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty?

 • Albwn digwyddiad

Mae cydweithio er mwyn helpu unigolion i symud ymlaen i'w cam gofal nesaf yn gwella'r canlyniadau hynny a gall helpu i sicrhau nad ydynt yn dychwelyd

Seminar Ymddiriedolwyr

 • Albwn digwyddiad

Mae llywodraethu effeithiol yn galluogi'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau gwell â llai o adnoddau.

Seminar ar reoli adeiladau

 • Albwn digwyddiad

Gall rheoli adeiladau yn effeithiol ac arloesol alluogi'r sector cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell - a chadw costau i lawr.

Goleuni ar graffu

 • Albwn digwyddiad

Mae gan graffu rôl allweddol o fewn hunan-reoleiddio a hybu gwelliant, effeithiolrwydd a chydweithio ledled gwasanaethau cyhoeddus.

Rheoli ynni

 • Albwn digwyddiad

Mae’r tueddiad i gostau ynni godi yn cael effaith sylweddol ar allu’r sector cyhoeddus i barhau i ddarparu gwasanaethau o fewn cyllideb dynn.

Tudalennau