Astudiaethau Achos

Bydd Llyfrgell Astudiaethau Achos y Gyfnewidfa Arfer Da yn dod yn ‘gartref’ i’r holl astudiaethau achos sy’n cael eu hadnabod fel rhan o waith Swyddfa Archwilio Cymru. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau achos o’n hadroddiadau cenedlaethol, er enghraifft Gwella Mynediad i Gefn Gwlad neu Achosion o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal ac adroddiadau mwy lleol fel ein Hadroddiadau o Arolygiadau Gymdeithasau Tai.

Gweler hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

18 Gorff 2013 - 12:00yb

Sicrhaodd y Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru gyfraniad gan y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau, gofalwyr a phobl sydd â diddordeb mewn gwasanaethau. Nodwyd eu gwybodaeth ar Iefel strategol yn yr agenda trawsnewid a nodwyd yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru.

18 Ebr 2013 - 12:00yb

Mae'r fenter ‘Hyrwyddwyr Addysg' yn Sir Ddinbych yn arwain at uwch-swyddogion yn ymwneud yn uniongyrchol â chefnogi plant sy'n derbyn gofal. Mae'n cynyddu eu dealltwriaeth o'r materion sydd yn wynebu plant sy'n derbyn gofal ac yn helpu i gryfhau rhianta corfforaethol o fewn yr awdurdod.

18 Ebr 2013 - 12:00yb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel rhan o 'bartneriaeth rhanbarthol 'Ymgyrraedd yn Ehangach', wedi sefydlu rhaglenni er mwyn annog plant a phobl ifanc sydd yn derbyn gofal i barhau i addysg uwch.

8 Maw 2013 - 12:00yb

Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych brosiect cyllidebu cyfranogol Ilwyddiannus mewn perthynas â pharc cyhoeddus yn Rhuthun. Ei nod oedd ymgysylltu ac ymgynghori â thrigolion ar ôl protestiadau mawr yn sgil dymchwel pwll trochi'r parc. Penderfynodd y Cyngor ymgysylltu â thrigolion a chynnig £25,000 o arian iddynt. Yna gallent benderfynu sut i wario'r arian hwn yn y parc.

8 Maw 2013 - 12:00yb

Er mwyn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, mae Caerffili wedi sefydlu Fforwm Iau (7-11 oed) a Fforwm Ieuenctid (11-25 oed). Er nad yw'n gysyniad hollol newydd, prin yw'r enghreifftiau o fforymau o'r fath yng Nghymru. Mae'n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc fod yn rhan o brosesau Ilywodraethu, cynllunio a gwneud penderfyniadau'r Cyngor a dylanwadu'n uniongyrchol arnynt. Mae ymgysylltu o'r fath hefyd yn golygu y caiff anghenion plant a phobl ifanc eu hadlewyrchu yn y ffordd y darperir gwasanaethau. Mae hefyd yn ffordd o gyfrannu at ddinasyddiaeth weithredol plant a phobl ifanc.

 

28 Tach 2012 - 12:00yb

Roedd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar brofiad presennol plant, pobl ifanc a theuluoedd sydd angen cefnogaeth dwys, er mwyn adnabod y prif feysydd pryder, a fydd yn arwain at argymhellion deallus ar gyfer gwella.

28 Tach 2012 - 12:00yb

Mae'r Cyngor yn gweithio i leihau ei ôl-troed carbon, ac hefyd yn annog trigolion i wneud yr un fath drwy ymgysylltu â chymunedau i gefnogi prosiectau a chynlluniau lleol i leihau carbon.

9 Hyd 2011 - 12:00yb

Mae Tîm Ynni'r Cyngor wedi cyflwyno nifer o fentrau arbed ynni ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. Mae dau adeilad i'r pentref - mae un yn cynnwys y pwll nofio, cyfleusterau ffitrwydd a chanolfan tennis dan do; felodrom yw'r ail adeilad. Yn eu hanfod, mae'r cyfleusterau hyn yn defnyddio Ilawer o drydan oherwydd offer trin aer, pwmpio dŵr poeth ar bwysedd isel a Ilwythi golau.

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Nododd y Cyngor fod Ysgol Gynradd Plascrug yn cael ei gwresogi gan amrywiol fathau o systemau trydanol, ac o ganlyniad, roedd gan gampws gwreiddiol yr ysgol raddfa Tystysgrif Arddangos Ynni (DEC) 'E'.

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Adeiladodd y Cyngor Sir adeilad ynni effeithlon 1,032m2 yn Ile hen uned feithrinfa. Bellach, mae'n gwasanaethu fel meithrinfa, creche, yn ogystal â chanolfan o ystafelloedd cyfarfod. Gofynnwyd i'r trigolion Ileol a'r darpar ddefnyddwyr terfynol roi eu mewnbwn am y prosiect cyn cychwyn arno.

Tudalennau