Arfer da

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth, dulliau gweithredu, a syniadau drwy ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da

Rydym yn gwneud hyn wrth gynnal seminarau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodcastiau yn rhad ac am ddim. Maent yn galluogi ein cynrychiolwyr i rannu a dysgu gan ei gilydd:

 • ar y diwrnod
 • o bell drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol 
 • drwy drafodaethau parhaus yn dilyn y digwyddiad, a 
 • thrwy edrych ar ein hadnoddau ar-lein.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar bynciau sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r pynciau hynny yn cyd-fynd â sawl un o'n hastudiaethau ac maent yn cyfrannu at amcanion strategol y sefydliad.

Maent hefyd yn sail i'r ffyrdd o weithio a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Deddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant a Deddf yr Amgylchedd. 

Gweler ein digwyddiadau arfaethedig.

Ein dull gweithredu 

Rydyn ni'n cydnabod bod sefydliadau ar gamau gwahanol o ran cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hwn yn ffocws pwysig ar gyfer ein digwyddiadau.

Mae gennym ddull gweithredu syml.  

 • Credwn mewn addasu nid mabwysiadu
 • Nid ydym yn credu y dylid ailddyfeisio'r olwyn; ac
 • Nid ydym yn cefnogi'r meddylfryd bod un ateb yn addas i bawb.

Dilynwch ni ar Trydar [agorir mewn ffenest newydd] a LinkedIn [agorir mewn ffenest newydd] neu cofrestrwch ar ein Blog [agorir mewn ffenest newydd].

Adnoddau arfer da

Hidlydd

Yn dangos 20 o 20 adnodd

Gweminar caffael cynaliadwy

 • Albwn digwyddiad

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

Symud o allbynnau i ganlyniadau

 • Albwn digwyddiad

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau o sut all gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio dull sy'n ffocysu ar ganlyniadau i ard

Canllawiau cryno ar rheoli grantiau

 • Canllaw

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor i chi o'r hyn y dylid ei ystyried ar bob cam o’r ‘cylch bywyd’ grantiau ac yn amlinellu’r manteision i chi.

Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

 • Albwn digwyddiad

Roedd y seminar hon yn rhan o'n rhaglen barhaus yn canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i gyrff llywodraeth leol.

Gweminar Gwireddu Buddiannau

 • Albwn digwyddiad

Mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwario miliynau o bunnoedd ar brosiectau na chânt fyth eu gorffen.