Arfer da

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth, dulliau gweithredu, a syniadau drwy ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da

Rydym yn gwneud hyn drwy gynnal seminarau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau sy'n rhad ac am ddim.

Maent yn galluogi ein cynrychiolwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y diwrnod
 • o bell drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol 
 • drwy drafodaethau parhaus yn dilyn y digwyddiad, a 
 • thrwy edrych ar yr allbynnau o’n digwyddiadau a’r canllawiau arnynt.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar bynciau sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau hynny yn cyd-fynd â sawl un o'n hastudiaethau ac maent yn cyfrannu at amcanion strategol y sefydliad.

Maent hefyd yn sail i ffyrdd o weithio a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015) [agorir mewn ffenest newydd], Deddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) [agorir mewn ffenest newydd] a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) [agorir mewn ffenest newydd].

Rydyn ni'n cydnabod bod sefydliadau ar gamau gwahanol o ran cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hwn yn ffocws pwysig ar gyfer ein digwyddiadau.

Credwn mewn addasu, nid mabwysiadu - nid oes angen ailddyfeisio'r olwyn, ond nid yw un maint yn addas i bawb.

Gweler: digwyddiadau arfaethedig

 

Adnoddau arfer da

Hidlydd

Yn dangos 24 o 50 adnodd

Gwireddu Cymru Gydradd

 • Albwn digwyddiad

Gan iddi fod astudiaeth Cymru gyfan, nid yw’r ffocws wedi ei bennu eto – bydd yn dilyn yn gynnar yn y gwanwyn, gan adrodd yn 2021 gyda digwyddiad dilynol.

Arwain sefydliadau ar adeg anodd

 • Albwn digwyddiad

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru seminar gyda'r Athro Dave Snowden, fel rhan o'u hymroddiad i gefnogi cyfnewid gwyboadeth ac i ddod ag arferion a ph

A all yr Economi Gymdeithasol ein hachub?

 • Albwn digwyddiad

Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gyda chynulleidfa fyw lle'r oedd Chris Bolton ein hunain yn rhannu dysgu oddi wrth ei Gymrodoriaeth Teithio Winst

Creu Cymunedau Cydnerth

 • Albwn digwyddiad

Mae’r seminar hon yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru.

Gweminar caffael cynaliadwy

 • Albwn digwyddiad

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

Symud o allbynnau i ganlyniadau

 • Albwn digwyddiad

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau o sut all gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio dull sy'n ffocysu ar ganlyniadau i ard

Canllawiau cryno ar rheoli grantiau

 • Canllaw

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor i chi o'r hyn y dylid ei ystyried ar bob cam o’r ‘cylch bywyd’ grantiau ac yn amlinellu’r manteision i chi.

Tudalennau