Adrian Crompton

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Ganed Adrian Crompton yn 1965 ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Coedwig Frenhinol Dean yn Swydd Gaerloyw, cyn cychwyn ar gwrs gradd mewn Economeg ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Ar ôl graddio, bu'n byw ac yn gweithio ym Mharis cyn derbyn swydd fel Clerc Ymchwil yn Is-adran Ymchwil Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin. Yn ddiweddarach, treuliodd flwyddyn fel Ystadegydd i'r Llywodraeth yn y Swyddfa Gymreig yn y cyfnod cyn datganoli cyn symud i ddod yn Glerc Pwyllgor yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru oedd newydd ei sefydlu. Ymgymerodd Adrian â nifer o swyddogaethau yn y Cynulliad Cenedlaethol cyn dod yn Gyfarwyddwr Busnes y Cynulliad yn 2007. 

Ers 2014, ochr yn ochr â'i swydd yn y Cynulliad Cenedlaethol, mae Adrian wedi gweithio fel Gweithiwr Cysylltiol i Global Partners Governance, cwmni â phwrpas cymdeithasol i gryfhau democratiaeth seneddol a sefydliadau gwleidyddol mewn gwledydd o gwmpas y byd. Bu ei arbenigedd a'i gefnogaeth ymarferol i uwch wleidyddion a gweision sifil wrth galon prosiectau i feithrin trawsnewid democrataidd yn y Swdan, Irac, yr Aifft a Gwlad yr Iorddonen. 

Yn ei waith gwirfoddol ac nid-er-elw, bu Adrian yn aelod o Fwrdd LINC Cymru, cwmni cymdeithasol gyfrifol sy'n darparu tai cymdeithasol a gwasanaethau gofal i'r henoed ar draws De Cymru. Mae'n aelod o Grŵp Astudiaeth y Senedd, sy'n dwyn ynghyd staff seneddol uwch ac academyddion sy'n astudio llywodraeth seneddol a gwyddor gwleidyddiaeth, a’r Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol, sy'n hyrwyddo ymgysylltu gwleidyddol ac ymchwil gyda gwleidyddion, y byd academaidd, y cyfryngau a llunwyr barn allweddol eraill.

Ym mis Mawrth 2018, cafodd Adrian Crompton ei argymell gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i'w benodi yn Archwilydd Cyffredinol Cymru ac fe'i penodwyd yn ffurfiol i'r swydd gan Ei Mawrhydi y Frenhines. Daw y penodiad i rym ar 21 Gorffennaf 2018. Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £20 biliwn o arian trethdalwyr ac fe'i penodwyd am dymor o wyth mlynedd.

Mae Adrian yn byw yn Swydd Gaerloyw gyda'i wraig a dau o blant. 

 

Adrian Crompton - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 81KB agorir mewn ffenest]