Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

8 Awst 2018 - 3:02yp

Gwnaethom gynnal adolygiad lleol i asesu p'un a yw'r Ymddiriedolaeth yn rheoli ei chyfarpar clinigol yn effeithiol nawr ac ar gyfer y dyfodol.

16 Gorff 2018 - 9:40yb

Lluniwyd y Canllaw hwn gennym i’r rhai sydd yn ymwneud â chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.

12 Gorff 2018 - 1:00yb

Mae'r cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau ond nid yw'r gwasanaethau hynny'n cyrraedd safonau cenedlaethol. Maent hefyd o dan straen oherwydd problemau'n gysylltiedig â morâl a staffio.

27 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

26 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

30 Mai 2018 - 12:05yp

Yn rhan o'r Cynllun Archwilio ar gyfer 2016, cynhwysodd yr Archwilydd Cyffredinol waith lleol i olrhain cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'r argymhellion a wnaed yn yr Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol yn 2015.

10 Mai 2018 - 12:01yb

Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?

30 Ebr 2018 - 12:00yb

Fel rhan o’r Cynllun Archwilio ar gyfer 2017, roedd yr Archwilydd Cyffredinol wedi cynnwys gwaith lleol i gyflwyno’r sefyllfa ddiweddaraf ynghylch argymhellion o’n hadroddiadau TG a gwblhawyd rhwng 2012 a 2015.

27 Ebr 2018 - 8:00yb

Mae'r gwaith a wnaed gennym fel rhan o'r asesiad strwythuredig ar gyfer 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn arbennig, y cynnydd a wnaed wrth ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

26 Ebr 2018 - 12:01yb

Mae'r adroddiad yma'n edrych ar y modd y mae cyrff cyhoeddus, yn enwedig llywodraeth leol a chyrff y GIG sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen, yn darparu gwasanaethau dehongli a chyfieithu ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain ac ieithoedd eraill, fel bo modd i bobl sy’n wynebu’r rhwystrau cyfathrebu hyn gyrchu gwasanaethau. 

Tudalennau