Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

28 Tach 2018 - 4:31yp

Fel rhan o raglen archwilio 2014, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad o wasanaethau nyrsio ardal ym mhob un o’r saith bwrdd iechyd yng Nghymru.

23 Tach 2018 - 11:11yb

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi mynd i’r afael yn sylweddol â’r heriau gweithredol a strategol a oedd yn gysylltiedig â’i wasanaeth mamolaeth sydd bellach ag arweinyddiaeth gref, er bod cyfraddau Toriad Cesaraidd yn dal i fod yn uchel.

22 Tach 2018 - 3:22yp

Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol gynnwys gwaith lleol i dracio cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn 2014 yn ei Gynllun Archwilio ar gyfer 2018

8 Tach 2018 - 12:18yp

Dechreuodd y diweddariad ar gynnydd hwn ym mis Rhagfyr 2017 a gofynnodd y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud digon o gynnydd mewn ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad gwreiddiol’?

8 Tach 2018 - 12:04yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi prif negeseuon gwaith lleol yr Archwilydd Cyffredinol o ran gwasanaethau radioleg

30 Hyd 2018 - 11:08yp

Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau’r byrddau iechyd ar gyfer rheoli apwyntiadau cleifion allanol.

31 Awst 2018 - 9:00yb

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cynnal adolygiad o ddull yr Ymddiriedolaeth o ddefnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy er mwyn helpu i siapio ei waith cynllunio busnes a darparu gwasanaethau.

8 Awst 2018 - 3:02yp

Gwnaethom gynnal adolygiad lleol i asesu p'un a yw'r Ymddiriedolaeth yn rheoli ei chyfarpar clinigol yn effeithiol nawr ac ar gyfer y dyfodol.

16 Gorff 2018 - 9:40yb

Lluniwyd y Canllaw hwn gennym i’r rhai sydd yn ymwneud â chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.

12 Gorff 2018 - 1:00yb

Mae'r cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau ond nid yw'r gwasanaethau hynny'n cyrraedd safonau cenedlaethol. Maent hefyd o dan straen oherwydd problemau'n gysylltiedig â morâl a staffio.

Tudalennau