Rhaglen Hyfforddiant i Raddedigion

A oes gennych chi ddiddordeb yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru ac yn eiddgar i wneud gwahaniaeth? Ydych chi am gael gyrfa sy'n cyfrif? Efallai mai ein rhaglen i raddedigion yw'r union beth rydych yn chwilio amdano!

Os byddwch yn dewis ymuno â ni, cewch gefnogaeth lawn i ennill cymhwyster cyfrifeg ICAEW sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac yn destun canmoliaeth.

Tra’n gweithio gyda nifer o dimau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, cewch gyfleoedd i gasglu gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol ac archwilio perfformiad. 

At hynny, byddwch yn elwa o’r cyfle i ddatblygu llawer o sgiliau eraill gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl yn feirniadol a deallusrwydd emosiynol, yn diweddu mewn cymhwyster a gydnabyddir gan ILM.

Mae ein Rhaglen i Raddedigion hefyd yn cynnig cyfle unigryw i fynd ar secondiad: gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill sy’n cael eu cyllido drwy arian cyhoeddus. Rydym yn gweithio drwy Gymru gyfan ac fel aelod o’r staff archwilio disgwylir i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol. 

Nid yw gyrfa yn Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwneud â rhifau yn unig, mae’n golygu gwneud gwahaniaeth – gyrfa sydd wir yn cyfrif!

Mae'r rhaglen ar gau ar hyn o bryd

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, dewiswch opsiwn o'r rhestr:

 1. Am bwy rydyn ni'n chwilio?
 2. Beth allwn ni ei gynnig i chi?
 3. Beth fyddwch chi’n ei wneud?
 4. Sut ydyn ni'n dethol ein hyfforddeion?

Am bwy rydyn ni'n chwilio?

Ni waeth pa ddisgyblaeth y gwnaethoch raddio ynddi, rydym yn edrych am unigolion â chefndir academaidd cryf, sy’n ymrwymedig i wella gwasanaethau’r sector cyhoeddus ac sy’n gweld eu hunain fel arweinwyr y dyfodol o fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, beth yw eich cryfderau a’ch potensial.

Rydym yn edrych am unigolion sy’n:

 • fod yn naturiol chwilfrydig, yn hyderus i herio a chael eu herio ond mewn modd proffesiynol.
 • rhoi sylw manwl i fanylion ond yn gallu gweld y darlun ehangach yr un pryd.
 • dangos agwedd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, bod yn gyfrifol am gyflawni eich amcanion eich hun, a chyflawni yn unol ag amserlenni, cyllidebau ac ansawdd.
 • dangos sgiliau cynllunio a threfnu cadarn - dylech gymryd yr awenau yn reddfol mewn sefyllfaoedd.
 • dangos ethos cryf o ran gweithio mewn tîm.
 • bod ag awydd i ddatblygu'n bersonol eich hun drwy ennill cymhwyster proffesiynol a sicrhau bod eich gwybodaeth a'ch sgiliau yn aros yn gyfredol.

Er ein bod yn edrych am unigolion â record academaidd gref, byddwn hefyd yn ystyried beth arall sydd gan yr ymgeisydd i’w gynnig – boed hynny’n gyflawniadau personol neu broffesiynol cryf. 

Ceir gwybodaeth bellach am y sgiliau a’r galluoedd sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn ein disgrifiad swydd a manyleb y swydd [yn agor mewn ffenestr newydd].

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

Er nad yw’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ofyniad hanfodol i’r holl hyfforddeion, rydym yn ei ystyried yn hanfodol ar gyfer nifer fechan o’r swyddi. Bydd angen i’r ymgeiswyr hynny sy’n siaradwyr Cymraeg allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ogystal â deall a dehongli dogfennau Cymraeg. Os bydd arnoch eisiau trafod lefel y gallu sy’n angenrheidiol yn y Gymraeg, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.  

 

Yn ôl i'r brig

Beth allwn ni ei gynnig i chi?

Nod y rhaglen hyfforddiant i raddedigion yw rhoi i chi'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i ymgymryd ag ystod eang o waith archwilio ariannol yn ogystal â chynnal adolygiadau gwerth am arian. Yn ogystal â mwynhau'r buddion sydd ar gael i gyflogeion, fel pensiwn a chyflog cystadleuol, hawl gwyliau hael a threfniadau hyblyg, byddwch hefyd yn cael y canlynol:

Pecyn astudio 

Bydd hwn yn cynnwys cymorth ariannol llawn (taliadau aelodaeth, tiwtora/adolygu, deunydd astudio, sefyll arholiadau) a diwrnodau astudio. Mae'r pecyn hwn yn eich helpu i astudio tuag at gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig mewn cyfrifyddiaeth (rydyn ni wedi'n hachredu fel sefydliad hyfforddi gyda Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW). Ond, rydym ar hyn o bryd yn cefnogi graddedigion drwy lwybr ICAEW.

Rhwydwaith cymorth

Yn ogystal â chefnogaeth eich cydweithwyr, byddwch hefyd yn cael: 

 • rheolwr llinell a fydd yn rhoi arweiniad a chefnogaeth gyffredinol i chi
 • cyfaill i'ch helpu i ymgartrefu yn eich rôl newydd a fydd hefyd yn darparu cymorth anffurfiol cyson, eich cyflwyno chi i rwydwaith cymdeithasol a bod yn fan cychwyn ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ac
 • cwnselydd astudiaethau proffesiynol y bydd ganddo rôl allweddol i'w chwarae yn eich datblygu a'ch cefnogi gydol eich astudiaethau proffesiynol. 

Byddwch yn cael cefnogaeth, anogaeth a chyfleoedd i ddatblygu. Byddwch yn ymuno â phobl sydd yr un mor frwdfrydig â chi am eich datblygiad ac sydd yr un mor awyddus i'ch gweld yn gwneud yn dda.

 

Yn ôl i'r brig

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Mae ein hyfforddeion yn gweithio gyda nifer o dimau ar draws y meysydd archwilio perfformiad ac archwilio ariannol yn ogystal â meysydd busnes eraill fel ein tîm Cyllid. Byddwch yn ennill profiad a gwybodaeth yn yr agweddau technegol gwahanol ar waith archwilio ariannol ac archwilio perfformiad. Byddwch hefyd yn dysgu sut i sefydlu a chynnal cysylltiadau gweithio da yn fewnol ac yn allanol. Rydym yn gweithio ledled Cymru a bydd disgwyl i staff archwilio deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol. Felly, mae'r gallu i yrru yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, neu yn dysgu gyrru.

 

Yn ôl i'r brig

Sut byddwn ni'n dethol ein hyfforddeion?

Cam 1: cais ar-lein

Byddwn yn adolygu eich ymatebion yn y cais i'r 3 chwestiwn gorfodol i weld a ydych wedi dangos y potensial, y cryfderau a'r profiad ochr yn ochr â chofnod academaidd cryf. 

Os bydd eich atebion yn dangos y sgiliau a'r cymwyseddau rydyn ni'n chwilio amdanynt, byddwch yn cael eich gwahodd i'n canolfan asesu.

Cam 2: Canolfan Asesu

Bydd y cam hwn yn cynnwys nifer o ymarferion unigol ac ymarferion grŵp lle byddwch yn cael eich asesu yn erbyn ein cymwyseddau. Darperir rhagor o fanylion am y ganolfan asesu os cewch eich gwahodd i fynychu.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y ganolfan asesu, cewch eich gwahodd i gymryd rhan yng ngham 3 y broses asesu. 

Cam 3: cyfweliad a chyflwyniad

Gofynnir ichi baratoi ymlaen llaw gyflwyniad 5-10 munud i'w gyflwyno gerbron panel bychan. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan gyfres fer o gwestiynau'n seiliedig ar eich cyflwyniad. Byddwch wedyn yn cyfrannu at gyfweliad 45 munud a fydd yn seiliedig ar gymwyseddau, a bydd hefyd yn gyfle perffaith i chi ofyn unrhyw gwestiynau am ein sefydliad a'r rhaglen hyfforddi.

Cam 4: cynnig

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus wedi cyflawni'n dda ymhob agwedd ar y broses asesu. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn cynnig lle i chi a fydd yn amodol ar nifer o wiriadau cyn cyflogi gan gynnwys gwiriadau diogelwch a chadarnhau eich graddau academaidd a roddwyd ar eich ffurflen gais. 

 

Yn ôl i'r brig

Rhagor o wybodaeth

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am ein cynllun hyfforddiant i raddedigion, y broses ddethol neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol, cysylltwch â'r tîm adnoddau dynol ar  029 2032 0540 neu e-bostio: recriwtio.hyfforddai@archwilio.cymru.