Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

14 Awst 2014 - 10:38yb

Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, gyflwyno adroddiad ar waith archwilio ac asesu ynghylch a yw Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) wedi cyflawni ei ddyletswyddau ac wedi bodloni gofynion y Mesur.

30 Gorff 2014 - 1:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn dilyn y cynnydd a wnaed ers 2011 o ran gwasanaethau theatrau llawdriniaeth ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda.

29 Gorff 2014 - 3:22yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith cynllunio ar gyfer gwella ar gyfer 2013-14

11 Gorff 2014 - 11:50yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-14, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-2014 a, chan ystyried y rhain, cofnoda gasgliad yr Archwilydd Cyffredinol o ran p’un a yw o’r farn y bydd y Cyngor  yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

11 Gorff 2014 - 8:28yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Penfro i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Yn yr astudiaeth hon, gwnaethom adolygu gwaith cynghorau i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) gan ystyried p’un a ydynt mewn sefyllfa dda i alluogi pobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny i gyflawni canlyniadau gwell.

10 Gorff 2014 - 12:01yb

Adolygodd tîm o Swyddfa Archwilio Cymru y Fframwaith a’r Cynllun Gweithredu newydd ac edrychwyd ar gynnydd mewn 10 cyngor ledled Cymru cyn gweithredu’r Fframwaith ar ran yr

Archwilydd Cyffredinol. Ystyriodd y tîm a yw’r sector cyhoeddus yng Nghymru mewn sefyllfa dda i sicrhau gwell canlyniadau i bobl ifanc sy’n NEET neu sy’n wynebu risg o hynny.

8 Gorff 2014 - 2:43yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau’r Awdurdod ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau yn ystod 2012-13, ei gynlluniau gwelliant ar gyfer 2013-14 a 2014-15.

20 Meh 2014 - 10:36yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau’r Awdurdod ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau yn ystod 2012-13, ei gynlluniau gwelliant ar gyfer 2013-14 a 2014-15 a, chan ystyried y rhain, noda gasgliad yr Archwilydd Cyffredinol o ran p’un a fydd yr Awdurdod yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

12 Meh 2014 - 9:44yb

Mae codio clinigol yn flaenoriaeth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sy’n cefnogi’r gwaith drwy lefel dda o fuddsoddiad. Er bod y gwaith yn canolbwyntio ar wella ansawdd rheoli gwybodaeth, mae angen rhagor o welliannau i arferion lleol.

Tudalennau