Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

29 Gorff 2016 - 8:06yb

Mae’r adroddiad hwn yn arolygu cyflwr adeiladau a seilwaith achos a’i effaith uniongyrchol ar berfformiad y gwasanaeth iechyd yn y Bwrdd Iechyd.

21 Gorff 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn asesu pa un a yw amcanion allweddol yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru yn cael eu bodloni ond nid yw’n gwerthuso effeithiolrwydd trefniadau cynllunio brys a chydnerthedd, na’r ymateb brys i ddigwyddiadau llifogydd. 

23 Meh 2016 - 3:01yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ers cyhoeddi'r Asesiad Corfforaethol a'r Adroddiad Gwella Blynyddol cyfunol ym mis Tachwedd 2014.

22 Meh 2016 - 3:01yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Penfro ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Medi 2015.

31 Mai 2016 - 3:43yp

Paratowyd y papur briffio hwn ar gyfer Bwrdd Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio GIG Cymru.

1 Ebr 2016 - 11:09yb

Mae'r gwaith archwilio wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r Bwrdd Iechyd.

22 Maw 2016 - 1:06yp

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym yn y Bwrdd Iechyd er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar waith. Aseswyd hefyd i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi sylw i’r argymhellion a wnaed fel rhan o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2012.

22 Maw 2016 - 10:44yb

Mae'r asesiad strwythuredig yn ystyried trefniadau'r Bwrdd Iechyd sy'n ategu llywodraethu da a'r defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau.

17 Maw 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi deilliannau gwaith archwilwyr penodedig yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfrifon 2014-15 cynghorau tref a chymuned a’u pwyllgorau ar y cyd ar draws Cymru.

15 Maw 2016 - 9:56yb

Roedd ein gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn 2015 yn asesu i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ynghylch arlwyo ysbytai a maeth cleifion ar waith.

Tudalennau