Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

27 Ion 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am berfformiad ac achosion amseroedd aros hir yng Nghymru.

20 Ion 2015 - 12:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2014.

15 Ion 2015 - 12:01yb

Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

22 Rhag 2014 - 4:45yp

Mae'r adolygiad oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn cynllunio ac yn defnyddio’i adnoddau nyrsio ardal yn effeithiol fel rhan o’i ddull ehangach o gyflwyno gofal yn y gymuned?’

14 Hyd 2014 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol ym mhob rhan o GIG Cymru yn 2013-14. 

19 Awst 2014 - 11:43yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwgfel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol.

14 Awst 2014 - 10:38yb

Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, gyflwyno adroddiad ar waith archwilio ac asesu ynghylch a yw Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) wedi cyflawni ei ddyletswyddau ac wedi bodloni gofynion y Mesur.

30 Gorff 2014 - 1:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn dilyn y cynnydd a wnaed ers 2011 o ran gwasanaethau theatrau llawdriniaeth ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda.

29 Gorff 2014 - 3:22yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith cynllunio ar gyfer gwella ar gyfer 2013-14

11 Gorff 2014 - 11:50yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-14, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-2014 a, chan ystyried y rhain, cofnoda gasgliad yr Archwilydd Cyffredinol o ran p’un a yw o’r farn y bydd y Cyngor  yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Tudalennau