Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

1 Medi 2013 - 1:20yp

Mae cyrff iechyd yn nodweddiadol yn berchen ar filoedd o eitemau o offer meddygol ac yn cynnal ac yn cadw'r eitemau hynny. Gall offer meddygol gyflawni swyddogaethau niferus megis diagnosis, atal, monitro, ymchwilio a thrin. Felly mae'n hanfodol bod cyrff iechyd yn rheoli eu hoffer meddygol mewn ffordd sy'n sicrhau diogelwch cleifion a gofal o ansawdd uchel. Mae offer meddygol, fel y'i diffinnir gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, yn cynnwys pob dyfais feddygol sy'n gysylltiedig â chleifion fel rhan o'u triniaeth a'u gofal yn yr ysbyty, a dyfeisiau meddygol a ddefnyddir at ddibenion diagnostig a labordy.

1 Awst 2013 - 1:20yp

Yn 2013, aethom ati i grynhoi canfyddiadau’r holl waith lleol a gyflawnwyd ym mhob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth a oedd yn cyflogi niferoedd mawr o feddygon ymgynghorol yn
2011.

16 Gorff 2013 - 10:35yb

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol o fewn cyrff y GIG yn 2012-13. Mae hefyd yn ystyried perfformiad wrth ddarparu gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar y meysydd hynny y mae’r Adran wedi’u nodi fel blaenoriaeth. Wedyn, aiff yr adroddiad ati i ystyried yr heriau ariannol a gwasanaeth byrdymor, tymor canolig a hirdymor y mae GIG Cymru yn eu hwynebu yn y dyfodol.

12 Gorff 2013 - 9:56yb

Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau. Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf.

9 Gorff 2013 - 9:56yb

Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau. Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf.

1 Gorff 2013 - 1:20yp

Cydnabyddir yn eang fod sawl rhan o system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru o dan bwysau sylweddol. Mae’r system gyfredol yn anghynaladwy am fod y gwasanaethau hyn yn parhau i wynebu lefelau gormodol o alw yn erbyn cefndir o adnoddau ariannol cyfyngedig, a bellach mae dwys angen trawsnewid gwasanaethau a newid y system yn ei chyfanrwydd.

13 Meh 2013 - 10:35yb

Aethom ati i geisio ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Fframwaith ar gyfer gweithredu GIP yn effeithiol o ran sicrhau bod unigolion yn cael eu trin mewn ffordd deg a chyson?’

3 Meh 2013 - 9:56yb

Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau. Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf.

3 Meh 2013 - 9:49yb

Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau. Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf.

1 Meh 2013 - 1:20yp

Ym mis Mehefin 2011, cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad cenedlaethol o’r enw Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai1. Cafodd yr adroddiad ei lywio gan ein harolwg o arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai ledled Cymru, a defnyddiwyd hyn i adrodd canfyddiadau archwilio lleol ar gyfer yr holl fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Tudalennau