Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

3 Meh 2015 - 12:01yb

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, ein staff wedi archwilio a yw trefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer consortia rhanbarthol yn debygol o gyflwyno’r gwelliannau a fwriedir i gynorthwyo ysgolion ac awdurdodau lleol. Wrth adolygu datblygiad y consortia rhanbarthol, gwnaethom ganolbwyntio ar effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu yn seiliedig ar The Good Governance Standard for Public Services.

29 Mai 2015 - 11:58yb

Mae hwn yn adroddiad Asesiad Corfforaethol dilynol ar Gyngor Dinas Casnewydd, ac mae’n edrych ar y cynnydd mae’r cyngor wedi ei wneud wrth weithredu’r argymhellion a wnaed yn adroddiad Asesiad Corfforaethol 2013 yr Archwilydd Cyffredinol. 

13 Maw 2015 - 9:57yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2014.

12 Maw 2015 - 12:04yb

Mae’r crynodeb hwn yn cyd-fynd â’n hadroddiad ar Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru. Y nod yw cyflwyno rhai enghreifftiau o arferion o Gymru a thu hwnt sydd â’r potensial i wella amseroedd aros ar gyfer cleifion.

12 Maw 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau’r arolygon a gynhaliwyd fel rhan o’n hadolygiad o amseroedd aros ar gyfer gofal dewisol yng Nghymru.

12 Maw 2015 - 12:00yb

Mae’r rhestr wirio hon yn amlinellu rhai o’r cwestiynau y dylai aelodau bwrdd y GIG fod yn eu gofyn er mwyn cael sicrwydd bod y bwrdd iechyd yn rheoli amseroedd aros yn effeithiol.

18 Chwef 2015 - 10:11yb

Nod yr archwiliad, a gynhaliwyd rhwng mis Mawrth a mis Awst 2014, oedd ateb y cwestiwn canlynol: A yw'r Bwrdd Iechyd yn cynllunio ac yn defnyddio'i adnoddau nyrsio ardal yn effeithiol yn rhan o'i ddull ehangach o ddarparu gofal yn y gymuned?

27 Ion 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am berfformiad ac achosion amseroedd aros hir yng Nghymru.

20 Ion 2015 - 12:00yb

Rhydd yr adroddiad hwn grynodeb o ganfyddiadau'r Archwilydd Cyffredinol o'r gwaith archwilio a gwblhawyd genyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ystod 2014. 

27 Tach 2014 - 12:01yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â dull y Cyngor o ddarparu gwasanaethau, gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a chynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

 

 

Tudalennau