Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

8 Gorff 2016 - 3:00yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Dinas Caerdydd ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Awst 2015.

10 Meh 2016 - 2:50yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Hydref 2015.

31 Mai 2016 - 3:43yp

Paratowyd y papur briffio hwn ar gyfer Bwrdd Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio GIG Cymru.

7 Ebr 2016 - 4:14yp

Mae'r gwaith asesu strwythuredig yn 2015 wedi archwilio pa mor gadarn yw trefniadau rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, digonolrwydd ei drefniadau llywodraethu a'r rheolaeth ar ffactorau galluogi allweddol sy'n cefnogi defnydd effeithiol o adnoddau yn rhan o waith 2015.

7 Ebr 2016 - 2:54yp

Mae'r gwaith archwilio yn canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r Bwrdd Iechyd.

17 Maw 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi deilliannau gwaith archwilwyr penodedig yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfrifon 2014-15 cynghorau tref a chymuned a’u pwyllgorau ar y cyd ar draws Cymru.

15 Maw 2016 - 10:25yb

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaethom waith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi gweithredu argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol a wnaed yn 2012 ynghylch arlwyo a maeth clefion mewn ysbytai.

11 Maw 2016 - 4:04yp

Mae’r adolygiad diagnostig yn seiliedig ar ddadansoddi data cymharol a barn sampl o staff sy’n defnyddio systemau TGCh clinigol yn rheolaidd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

10 Maw 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith dilynol, gan gydnabod bod y byrddau iechyd wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â’n hargymhellion lleol, ers yr adeg y cynhaliwyd ein harchwiliadau.

3 Maw 2016 - 2:45yp

Mae'r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu pa mor gadarn yw trefniadau rheolaeth ariannol y Bwrdd Iechyd, pa mor addas yw ei drefniadau llywodraethu, a rheolaeth galluogwyr allweddol sy'n cefnogi defnyddio adnoddau'n effeithiol.

Tudalennau