Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

25 Chwef 2016 - 12:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio a gynhaliwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2015.

12 Chwef 2016 - 1:42yp

Rhydd yr adroddiad hwn grynodeb sy'n deillio o ganfyddiadau y gwaith archwilio a gwblhawyd yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod 2015.

11 Chwef 2016 - 4:59yp

Mae ein hastudiaeth yn dilyn ymlaen o waith archwilio lleol blaenorol yr ydym wedi ei wneud ar ragnodi ym maes gofal sylfaenol. Mae’n canolbwyntio ar agweddau ar reoli meddyginiaethau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar gleifion mewnol mewn ysbytai acíwt.

11 Chwef 2016 - 10:02yb

Mae ein hastudiaeth yn dilyn gwaith archwilio lleol blaenorol rydym wedi’i wneud ar ragnodi ym maes gofal sylfaenol. Mae’n canolbwyntio ar agweddau ar reoli meddyginiaethau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar gleifion mewnol mewn ysbytai aciwt.

11 Chwef 2016 - 12:01yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cynnal archwiliad i’r dulliau a ddefnyddir yn genedlaethol ac yn lleol i reoli effaith ymarfer preifat ar ddarpariaeth y GIG.

8 Chwef 2016 - 4:17yp

Cafwyd archwiliad ar reoli meddyginiaethau yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yn ogystal ag ym mhob bwrdd iechyd arall yng Nghymru), â chanolbwynt ar y cwestiwn canlynol: A oes trefniadau diogel, effeithiol ac effeithlon ar gyfer rheoli meddyginiaethau cleifion mewnol yng Nghanolfan Ganser Felindre?

5 Chwef 2016 - 3:05yp

Mae’r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu cadernid trefniadau rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, digonolrwydd ei drefniadau llywodraethu a rheolaeth galluogwyr allweddol sy’n cefnogi’r gwaith o ddefnyddio adnoddau’n effeithiol.

4 Chwef 2016 - 4:33yp

Mae’r Asesiad Strwythuredig wedi archwilio cadernid trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth, digonoldeb ei threfniadau llywodraethu a’r cynnydd sydd wedi ei wneud ers Asesiad Strwythuredig y llynedd.

4 Chwef 2016 - 3:59yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a gyflawnwyd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2015. 

4 Chwef 2016 - 3:48yp

Seilir yr adolygiad diagnostig yma ar ddadansoddi'r data cymharol ac ar farn sampl o staff sy'n defnyddio systemau TGCh glinigol yn rheolaidd.

Tudalennau