Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

31 Gorff 2015 - 1:35yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2014.

21 Gorff 2015 - 12:01yb

Ar ran yr Archwiliwr Cyffredinol, bu staff Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio i weld i ba raddau y mae gan gynghorau brosesau rheoli a sicrhau ar gyfer diogelu plant, ac a ydynt yn eu gweithredu.

15 Gorff 2015 - 12:01yb

Cafodd Cronfa Buddsoddiad Cymru mewn Adfywio (y Gronfa) ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2009 fel Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig, wedi’i gofrestru â Thŷ’r Cwmnïau ac o dan berchenogaeth gyfan Llywodraeth Cymru i bob pwrpas.

29 Meh 2015 - 2:28yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd), ac yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru.

29 Meh 2015 - 1:38yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (y Bwrdd Iechyd) a’n barn ar sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru.

29 Meh 2015 - 1:31yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y Bwrdd Iechyd) ac yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru.

12 Meh 2015 - 3:23yp

Mae’r adroddiad yn crynhoi’r asesiadau a gynhaliwyd ers i’r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei adroddiad gwella blynyddol diwethaf ym Mai 2014, ac mae’n cynnwys canfyddiadau Asesiad Corfforaethol yr Archwilydd Cyffredinol, a gynhaliwyd ym Medi 2014.

12 Meh 2015 - 9:45yb

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael â gwendidau yn ei brosesau rheoli rhestrau aros ac atal y problemau a nodwyd rhag codi eto.

4 Meh 2015 - 10:40yb

Er bod y Bwrdd Iechyd yn cymryd camau i wella’r gwasanaeth nyrsio ardal yn rhan o’r ddarpariaeth ehangach o wasanaethau cymunedol, prif gasgliad yr adolygiad yw bod angen gwneud gwaith pellach i gryfhau cynllunio gwasanaethau a monitro perfformiad, ac er mwyn gwella’r ddealltwriaeth o’r galw a’r modd y caiff staff eu rhoi ar waith.

3 Meh 2015 - 4:44yp

Mae gan y Bwrdd Iechyd weledigaeth glir a strwythurau da ar gyfer nyrsys ardal gyda gweithdrefnau rheolaidd ar gyfer monitro perfformiad a chyflwyno adroddiadau ar berfformiad, er mai prin yw'r wybodaeth sydd ar gael am brofiad cleifion.

Tudalennau