Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

9 Rhag 2015 - 10:44yb

Roedd yr adroddiad, a gynhaliwyd gennym rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol yn effeithiol?’

9 Rhag 2015 - 10:31yb

Diben yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol yn effeithiol?’.

6 Tach 2015 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau’r gwaith a wnaed ar ran yr Archwilydd Cyffredinol gan staff Swyddfa Archwilio Cymru yng Nghyngor Sir Fynwy (y Cyngor), ac yn dyfynnu hefyd o waith a wnaed gan yr Arolygiaethau Cymreig perthnasol.

30 Hyd 2015 - 9:02yb

Rydym wëid gwneud gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda’r nod o sicrhau perfformiad da, er gwaethaf y cyfyngiadau cynyddol ar y gyllideb?

21 Hyd 2015 - 12:58yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (y Cyngor), ers cyhoeddi’r adroddiad perthnasol diwethaf ym mis Medi 2014

15 Hyd 2015 - 12:01yb

Yn ystod 2015, fe wnaethom gynnal archwiliad er mwyn canfod a oedd cynghorau’n gweithio’n effeithiol er mwyn helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol.

13 Hyd 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Dinas Casnewydd (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Mehefin 2014

2 Hyd 2015 - 3:21yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2014.

24 Medi 2015 - 11:29yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Mehefin 2014.

22 Medi 2015 - 1:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Mai 2014.

Tudalennau