Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

16 Meh 2014 - 10:21yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â’r trefniadau ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) mewn perthynas â 2012-13 a’i waith cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

9 Meh 2014 - 9:18yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir y Ffl int (y Cyngor) ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13 (wedi’i ddiweddaru, lle y bo’n bosibl, er mwyn adlewyrchu datblygiadau mwy diweddar), ei gynlluniau gwelliant ar gyfer 2013-14 a, chan ystyried y rhain, daw i gasgliad o ran p’un a yw’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn y bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

3 Meh 2014 - 10:59yb

Paratowyd y cynllun ffioedd hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio (Cymru) 2013 (y Ddeddf).

3 Meh 2014 - 9:31yb

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol, gan gadw annibyniaeth y swydd honno’n a darparu ar gyfer safonau llywodraethu cadarn ar yr un pryd.

30 Mai 2014 - 11:39yb

Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar waith yr arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, yn ogystal â gwaith a wnaed ar ran yr Archwilydd Cyffredinol gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Ddinbych (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso ei wasanaethau yn 2012-13 a chynllunio gwelliant yn 2013-14 a, chan ystyried y rhain, daw i gasgliad o ran pa un a yw’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn y bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

29 Mai 2014 - 12:01yb

Mae craffu effeithiol yn bwysicach fyth wrth i wasanaethau cyhoeddus ymateb i her y sefyllfa ariannol fyd-eang tra’n parhau i geisio gwella gwasanaethau. Gall craffu effeithiol wella sail y dystiolaeth ar gyfer penderfyniadau ar ddyrannu adnoddau yn ogystal â sicrhau bod penderfyniadau yn dryloyw ac yn cael eu gwneud yn unol ag anghenion y gymuned leol.

27 Mai 2014 - 10:57yb

Mae’r adroddiad yn cwmpasu proses y Cyngor o ddarparu gwasanaethau, ei werthusiad o wasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a chynllunio gwella ar gyfer 2013-14.

23 Mai 2014 - 9:50yb

Mae’r cynllun cydraddoldeb strategol ar y cyd hwn yn nodi deg amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol (h.y. sicrhau bod ein gwaith yn rhoi ystyriaeth ddyledus i’r angen i helpu i ddileu achosion o wahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasau da).

2 Mai 2014 - 10:54yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Gwynedd (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso ei wasanaethau yn 2012-13, ei waith i gynllunio gwelliant yn 2013-14 a, chan ystyried y rhain, daw i gasgliad o ran pa un a yw’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn y bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

1 Mai 2014 - 2:47yp

Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r Archwilydd Cyffredinol fel arfer proffesiynol gorau.

Tudalennau