Defnyddio dulliau cyflwyno amgen er mwyn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus

7 Rhag 2017 - 9:00am - 1:00pm
logo y gyfnewidfa arfer da

Bydd y seminar hon yn rhannu enghreifftiau o'r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn integreiddio â sefydliadau tai er mwyn cyflwyno mwy o wasanaethau ataliol mewn ffordd wahanol.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau cyhoeddus gydweithio er mwyn cyflwyno gwasanaethau gwell i bobl Cymru. Er bod gofynion y deddfau hyn yn gymharol newydd, mae sefydliadau eisoes sydd wedi cydweithio er mwyn cyflwyno gwasanaethau mewn ffyrdd newydd a gwahanol.  Er nad ydynt o dan fantell Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ceir enghreifftiau o gymdeithasau tai sydd eisoes yn arwain y sector o ran integreiddio'r pum ffordd o weithio.

Mae tai'n ganolog i iechyd a lles pob dinesydd.  Drwy gydweithio â chymdeithasau tai, gall gwasanaethau cyhoeddus eraill gyflwyno gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol, gan ddiwallu anghenion dinasyddion, yn ogystal â'u hamcanion o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Bydd y seminar hon, sydd wedi'i chyflwyno mewn partneriaeth â Cartrefi Cymunedol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Conffederasiwn Gig Cymru, ac Arfer da Cymru, yn cynnig y cyfle i'r rhai a fydd yn bresennol glywed am nifer o gydweithrediadau rhwng sefydliadau tai a gwasanaethau cyhoeddus eraill er mwyn cyflwyno gwasanaethau o ansawdd gwell i ddinasyddion Cymru.

I bwy mae'r seminar 

Mae'r seminar hon wedi'i hanelu at reolwyr a swyddogion llywodraeth leol, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tân ac achub, cyrff datganoledig, cymdeithasau tai, elusennau a mentrau cymdeithasol sy'n gwneud y canlynol:

  • Cynllunio'r ffordd y cyflwynir gwasanaethau;
  • Cyflwyno gwasanaethau; a
  • Chomisiynu gwasanaethau

Ble a phryd 

9am - 1pm 
22 Tachwedd 2017
Stadiwm Swalec, Caerdydd, CF11 9XR 

9am - 1pm 
7 Rhagfyr 2017
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF 

Cofrestr 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Cylchredir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.