Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Y Gwasanaeth Radioleg

30 Meh 2017 - 8:00yb

Edrychodd yr adolygiad ar y camau y mae’r Bwrdd Iechyd yn eu cymryd i ddelio â’r galw cynyddol am wasanaethau radioleg, a yw’r atebion yn gynaliadwy a chosteffeithiol i wahanol heriau, a hefyd ar dechnegau neu ddulliau allweddol mewn delweddu radiolegol, a radioleg ymyriadol mewn lleoliadau acíwt, ond heb gynnwys radioleg therapiwtig.

 

Yn gyffredinol, daethom i’r casgliad fod gweithredoedd o ddydd i ddydd yn cael eu rheoli’n dda, ond bod y galw cynyddol, heriau’r gweithlu, systemau TG gwael, offer sy’n heneiddio a chynllunio strategol gwan yn peri risgiau i ddarpariaeth y dyfodol.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau