Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Asesiad Strwythuredig 2015

1 Ebr 2016 - 11:41yb

Mae'r gwaith asesu strwythuredig yn 2015 wedi archwilio digonolrwydd trefniadau llywodraethu'r Bwrdd Iechyd, cadernid ei drefniadau rheoli ariannol, a'r broses o reoli ffactorau allweddol sy'n galluogi'r defnydd effeithiol o adnoddau.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i fod mewn sefyllfa ariannol fregus, ac mae angen iddo roi nifer o gamau gweithredu ar waith yn gyflym i atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu. Mae capasiti, galluogrwydd a gwydnwch arweinwyr yn risgiau allweddol ac mae diffyg strategaeth glinigol a Chynllun Tymor Canolig Integredig yn parhau i rwystro gallu'r Bwrdd Iechyd i gyflawni newidiadau angenrheidiol yn gyflym.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau