Mae yna lawer o theatrau llawdriniaethau yng Nghymru heb gael eu defnyddio’n effeithlon

9 Maw 2016 - 12:00yp

Mae'r sylw i ddiogelwch wedi gwella ond mae angen i GIG Cymru sicrhau gwell gwerth am arian o theatrau llawdriniaethau.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi rhyddhau ei adroddiad diweddaraf heddiw ar Theatrau Llawdriniaeth, a daeth i'r casgliad bod yna 'le sylweddol i wella'r defnydd o theatrau, lleihau'r nifer o weithiau y dechreuir yn hwyr a gostwng i'r eithaf nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo'.

Mae'r adroddiad yn edrych ar theatrau llawdriniaeth ledled Cymru ac yn edrych yn fanwl i weld a yw amser theatrau llawdriniaeth yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon ac a yw camau diogelwch allweddol yn cael eu defnyddio’n iawn. Mae’n nodi bod mwy o bwyslais ar ddiogelwch cleifion drwy ddefnyddio offer megis Rhestr Wirio Diogelwch Llawfeddygol Sefydliad Iechyd y Byd, er, noda’r adroddiad nad yw’r rhestr yn cael ei defnyddio yn y ffordd orau bob amser.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at broblemau gyda’r canlynol:

  • Amser theatr drud yn cael ei golli am nad yw sesiynau llawdriniaeth yn cael eu defnyddio'n llawn;
  • Llawdriniaethau'n cael eu canslo oherwydd nad oes gwelyau ar gael i dderbyn cleifion neu oherwydd bod cleifion yn gohirio neu ddim yn cyrraedd o gwbl ar ddiwrnod eu llawdriniaeth. Roedd bron i hanner y triniaethau a gafodd eu gohirio yn ganlyniad y claf yn canslo neu ddim yn bresennol ar gyfer ei apwyntiad; ac
  • Y ffaith nad yw byrddau iechyd yn defnyddio data'n effeithiol i fonitro a gwella perfformiad theatrau.

Mae gwaith yr Archwilydd Cyffredinol wedi dangos bod amser theatr yn cael ei golli drwy ddechrau sesiynau llawdriniaeth yn hwyr, gorffen yn gynnar a thrwy fylchau rhwng un claf yn gadael y theatr a’r claf nesaf yn cyrraedd. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at amrywiaeth o ffactorau a all effeithio ar effeithlonrwydd theatrau gan gynnwys cynllunio rhestrau llawdriniaethau yn wael gyda niferoedd anymarferol o uchel neu isel o gleifion yn cael eu bwcio ar gyfer llawdriniaethau, problemau gydag offer y theatr yn arwain at offer yn torri i lawr ac yn achosi oedi, ac anawsterau mewn sicrhau’r lefel staffio a argymhellir.

Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu bod problemau, sy’n ymwneud â nifer y gwelyau sydd ar gael, yn rhwystr i redeg theatrau llawdriniaeth yn esmwyth ac yn rheswm cyffredin dros ganslo triniaethau. Mynegai staff theatrau rwystredigaeth eu bod yn methu â rhedeg eu sesiynau’n effeithlon oherwydd anawsterau dod o hyd i wlâu ar gyfer eu cleifion.

Meddai Huw Vaughan Thomas, yr Archwilydd Cyffredinol, heddiw: “Mae diogelwch cleifion o'r pwys mwyaf i'r GIG ac mae’n dda gweld bod y sylw a roddir i ddiogelwch mewn theatrau yn cynyddu. Fodd bynnag, mae theatrau llawdriniaeth yn ddrud i’w rhedeg ac mae yna lawer mwy y gall byrddau iechyd ei wneud i sicrhau bod gallu eu theatrau yn cael ei ddefnyddio’n effeithlon ac yn effeithiol. Bydd cyflawni hyn o fudd i gleifion a byrddau iechyd, gyda llai o lawdriniaethau’n cael eu canslo, a pherfformiad gwell yn erbyn targedau amseroedd aros.”

Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion, sy’n cynnwys:

  • Cyflwyno archwiliadau rheolaidd a hapwiriadau ar ddiogelwch llawfeddygol;
  • Sefydlu fforwm cenedlaethol ar gyfer gwella theatrau;
  • Gwella arweinyddiaeth gwasanaethau theatr mewn byrddau iechyd;
  • Meincnodi lefelau staffio a sgiliau mewn theatrau;
  • Gwella’r gwaith o adrodd ar berfformiad theatrau i fyrddau a phwyllgorau’r GIG; a
  • Gwneud data yn weladwy mewn theatrau er mwyn cyfrannu at ddiwylliant o wella.