Cytundeb Bromford

5 Ion 2016 - 11:34yb
Logo Gyfnewidfa Arfer Da

Mae Bromford yn landlord cymdeithasol â 26,000 o eiddo ledled Lloegr ac mewn rhai rhannau o Bowys. Yn 2012, datblygodd y sefydliad Gytundeb Bromford er mwyn ymateb i’r nifer fawr o heriau yr oedd cyni ariannol yn eu cyflwyno i’r sefydliad a’i denantiaid.

Roedd hefyd yn gyfle i newid y gydberthynas rhwng tenantiaid a swyddogion tai yn sylweddol, o un lle mae swyddogion tai yn gweithredu ar ran tenantiaid i un lle maent yn trafod anghenion pob tenant â’r unigolyn hwnnw ac yn cytuno ar ffordd ymlaen ar y cyd. Ar y pryd, roedd tai cymdeithasol newydd yn costio tua £150,000 fesul eiddo ac roedd Bromford am sicrhau bod y buddsoddiad hwn yn ymwneud â mwy na dim ond brics a morter.

Nod Bromford yw herio cysylltiadau negyddol ar gyfer tenantiaid sy’n gwneud cais am dai cymdeithasol drwy eu hannog i ymrwymo i Gytundeb Bromford er mwyn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau. Mae tenantiaid yn derbyn amrywiaeth o amodau, megis gofalu am eu heiddo a datrys anghydfodau â chymdogion, ac yn cael cartref ac amrywiaeth o gymorth gan Bromford o ganlyniad i hynny. Mae swyddogion hefyd yn gweithio gyda thenantiaid ar ‘restr o bethau i’w gwneud’ yn seiliedig ar eu hanghenion a’u huchelgeisiau.

Gall tenantiaid gael cymorth i ddod o hyd i waith, help i reoli eu cytundeb tenantiaeth, cyngor ariannol, mynediad i gyfleoedd hyfforddi a dysgu ac amrywiaeth o fathau eraill o gymorth megis meithrin hyder neu help gyda phroblemau caethiwed neu broblemau iechyd eraill. Wrth farchnata’r cynllun pwysleisir y rôl y mae tenantiaid neu gwsmeriaid yn ei chwarae a’r hyn y maent yn ei gael o ganlyniad i hynny. Mae fideo ar wefan Bromford [Agorir mewn ffenest newydd] yn gofyn "have you got what it takes to be a Bromford customer?". Os na fydd tenantiaid yn cadw at eu hochr hwy o’r cytundeb, maent yn peryglu eu tenantiaeth.

Mae Bromford yn ariannu’r cynllun ei hun fel rhan o’r ddarpariaeth graidd y mae’n ei gynnig i denantiaid. Roedd 12 mis cyntaf y cynllun yn cynnwys mwy o waith i swyddogion a oedd yn gorfod cael sgyrsiau hwy â thenantiaid er mwyn rhoi trefn ar y fenter, ond ar ôl hynny, bu gostyngiad yn lefel y gwaith adweithiol yr oedd yn rhaid i swyddogion ei wneud er mwyn rheoli problemau â thenantiaethau ac anghydfodau rhwng tenantiaid. Mae Cytundeb Bromford wedi arwain at ostyngiad yn nifer a lefel yr ôl-ddyledion rhent, canlyniadau cadarnhaol gan denantiaid unigol a llai o anghydfodau ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r sefydliad hefyd wedi datblygu gwasanaeth Starting Well i denantiaid ag anghenion mwy cymhleth sy’n cael 12 wythnos o gymorth gan hyfforddwyr arbenigol ar amrywiaeth o feysydd. Yn y dyfodol, bydd Bromford yn dadansoddi data er mwyn gweld a yw’r fenter wedi arwain at welliant o ran hyd tenantiaethau. Mae Bromford hefyd yn helpu tenantiaid i drosglwyddo i daliadau tai uniongyrchol lle y telir budd-dal tai yn uniongyrchol iddynt ac y maent hwy, yn eu tro, yn talu rhent i Bromford. Mae’n gwneud hyn er mwyn helpu i baratoi ar gyfer y newidiadau a ddisgwylir pan gyflwynir y credyd cynhwysol ac mae wedi cynnwys helpu tenantiaid i reoli arian. Mae’r cymorth hwn wedi arwain at ostyngiad mewn ôl-ddyledion rhent.

Mae Bromford wedi datblygu partneriaethau cryf ag asiantaethau eraill sy’n gweithio yn y maes ond hefyd â chyflogwyr lleol felly y gall gynnig hyfforddiant sy’n diwallu anghenion y farchnad swyddi. Bu hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr mawr megis Debenhams a Premier Inn er mwyn cynnal digwyddiadau recriwtio ar eiddo Bromford er mwyn rhoi’r cyfle gorau i denantiaid gael gwaith yn lleol. 

Ar y cyfan mae Cytundeb Bromford wedi cael derbyniad da gan denantiaid ond roedd heriau yn gysylltiedig â newid diwylliant sefydliadol. Cafwyd trafodaeth iach yn y sefydliad, â rhai pobl a oedd yn pryderu ynghylch y cyflwr yr oedd disgwyl i denantiaid gadw eu cartrefi ynddo. Roedd Bromford yn gallu rhoi sicrwydd i bobl bod nodau tenantiaid yn cael eu pennu ganddynt hwy eu hunain ac nad yw tenantiaethau yn amodol ar denantiaid yn dod o hyd i waith.

Mae Bromford hefyd yn ystyried a oes angen diwygio targedau mewnol ar gyflogaeth a hyfforddiant er mwyn adlewyrchu’r ffaith bod llawer o denantiaid yn bell iawn oddi wrth y farchnad swyddi a bod angen amrywiaeth o gymorth arnynt er mwyn cyrraedd y cam hwn. Cymerodd amser hefyd i nodi’r math gorau o ymyrraeth ar gyfer tenantiaid. Yr her fwyaf oedd perswadio swyddogion tai i newid o gyflawni rôl achubwr draddodiadol i gyflawni rôl ‘galluogwr’ neu hyfforddwr – gan helpu tenantiaid i wneud eu newidiadau eu hunain yn hytrach na gwneud pethau ar eu rhan. Cynhaliodd Bromford gynllun hyfforddi 12 mis er mwyn cefnogi staff gan gynnwys sesiynau chwarae rôl gydag actorion er mwyn mynd i’r afael â’r mater hwn. 

Cytundeb Bromford yw’r broses a ddefnyddir ar gyfer pob tenant newydd ac eithrio’r rhai mewn llety dros dro neu lety â chymorth ond bwriedir ymestyn y fenter i gynnwys y tenantiaid hyn yn y dyfodol. Yn y dyfodol, nod Bromford yw lleihau nifer y tai y mae pob swyddog yn delio â hwy er mwyn gwella ansawdd y gwasanaeth ar gyfer tenantiaid. Mae’r sefydliad hefyd yn edrych ar b’un a all mwy o wasanaethau gael eu darparu gan un unigolyn fel y gallai tenantiaid gael cyngor ar arian, cyflogaeth a thenantiaethau gan yr un unigolyn yn hytrach nag ymgysylltu â nifer o weithwyr proffesiynol gwahanol.

Enw: Darrin Gamble

Sefydliad: Bromford

E-bostDarrin.gamble@bromford.co.uk

Darganfod dogfennau