Cynghorau Tref A Chymuned Ddim yn gwneud digon i wella trefniadau rheoli ariannol

1 Hyd 2014 - 3:20yp

Angen mynd i’r afael â gwendidau systemig ar fyrder, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gwella o ran cyflwyno eu cyfrifon ariannol ar amser, ond mae dal angen iddynt wella ansawdd y cyfrifon maent yn eu cyflwyno i’w harchwilio. Dyma gasgliad adroddiad a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw.

Er bod gostyngiad bach yn nifer y cyfrifon sy’n derbyn amodau cyfrifyddu, canfu’r adroddiad fod y nifer sy’n derbyn barn amodol yn dal yn rhy uchel ac yn cwmpasu ystod eang o faterion. Bu’n rhaid i archwilwyr hefyd wneud argymhellion statudol mewn tri chyngor yn ymwneud â chyfrifon 2012-13 – Cyngor Cymuned Banwy, Cyngor Cymuned St Florence a Chyngor Tref Cydweli.

Er ei bod hi’n galonogol gweld rhywfaint o welliant ers y llynedd, mae’n siomedig bod dal cryn le i gynghorau Tref a Chymuned wella eu trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu. Rwy’n eu hannog i ddarllen cynnwys yr adroddiad hwn yn ofalus er mwyn mynd i’r afael â’r gwendidau systemig sydd yn dal i fod yn amlwg ac sydd yn aml yn arwain at amodau archwilio y gellir ei hosgoi.

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Prin yw’r cynnydd sydd wedi’i wneud ers i adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol y llynedd ganfod problemau sylweddol ag ansawdd y ffurflenni blynyddol a’r wybodaeth ategol a ddarparwyd i Archwilwyr Penodedig. Eleni, roedd dal angen addasu rhywfaint ar oddeutu 60 y cant o’r ffurflenni blynyddol a gyflwynwyd ar gyfer cyfnod 2012-13.

Bydd trefniadau newydd yn dod i rym y flwyddyn nesaf, mewn pryd i archwiliadau 2015-16 – i helpu cynghorau wneud gwelliannau pellach i’w trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu. Bydd archwilwyr cynghorau lleol yn archwilio’r ffordd mae cynghorau yn gosod a monitro cyllidebau ac yn edrych ar sut maent yn defnyddio gwasanaethau archwilio mewnol.