Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd

1 Medi 2014 - 8:54yb

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn dweud nad yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol oherwydd trefniadau arwain a rheoli tameidiog. 

Er bod y Cyngor wedi gwneud rhywfaint o gynnydd, yn enwedig ar ôl sefydlu uwch dîm arwain newydd, o ran gwella’r wybodaeth ariannol sydd ar gael am gyfarwyddiaethau a nodi gwerth £50 miliwn o arbedion posibl ar gyfer 2014-2015, erys nifer o risgiau sylweddol o hyd.
 

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, heddiw:

Mae Cyngor Caerdydd, fel pob awdurdod lleol ledled Cymru, yn wynebu toriadau sylweddol i'w gyllid. Mae fy adroddiad yn rhoi darlun sy'n peri pryder, sef nad yw'r Cyngor yn gwneud digon i gynllunio ar gyfer y toriadau hyn yn ei gyllid nac yn mynd i'r afael â mannau gwan hirsefydlog yn ei wasanaethau. Rwy'n gobeithio bydd yr adroddiad heddiw yn fan cychwyn er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn ac adeiladu ar brosesau a gweithdrefnau newydd y mae'r Cyngor yn dechrau eu rhoi ar waith.

Daw Adroddiad Gwella ac Asesiad Corfforaethol Blynyddol i'r casgliad bod nifer o ffactorau sy'n atal y Cyngor rhag gwneud cynnydd angenrheidiol ar hyn o bryd.  Nododd adolygiad gan gymheiriaid, a gynhaliwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn 2013 fod angen i'r Cyngor fynd i'r afael â nifer o faterion brys. Daw adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol i'r casgliad nad yw'r Cyngor wedi gwneud cynnydd digonol o ran mynd i'r afael â'r materion hyn, a bod risgiau sylweddol yn bodoli o hyd, gan gynnwys y canlynol:

  • diffyg cynlluniau manwl i ategu'r cynigion sy'n cael eu gwneud ar gyfer arbedion;
  • nid yw prosesau i sicrhau llywodraethu da yn cael eu rhoi ar waith;
  • mae prosesau gwneud penderfyniadau yn annigonol ac yn aneglur;
  • mae cynlluniau cyflawni i lywio'r gwaith o wella gwasanaethau yn dal ar gam cynnar yn eu datblygiad; ac
  • nid oes gwybodaeth hygyrch na phrydlon ar gael gan y Cyngor i'w alluogi i reoli perfformiad gwasanaethau yn effeithiol.

Noda'r adroddiad fod yr heriau sy'n wynebu tîm arwain newydd y Cyngor yn helaeth. Mae'n bwysig bod y Cyngor yn cymryd camau gweithredu brys er mwyn mynd i'r afael â chanfyddiadau'r adroddiad hwn, yn ogystal ag adolygiad cymheiriaid 2013, ac yn blaenoriaethu'r camau gweithredu y mae angen iddo eu cymryd.

Nid yw'r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn cynnwys unrhyw argymhellion statudol, ond mae'n gwneud dau gynnig er gwella, sef:

  • bod y Cyngor yn sicrhau ei fod yn rhoi ei Gynllun Datblygu Sefydliadol ar waith er mwyn helpu i ddatrys y problemau a nodir yn yr adroddiad hwn; a
  • bod yr Archwilydd Cyffredinol a'i staff yn cydweithio â'r Cyngor yn y cyfamser er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gwbl ymwybodol o ba newidiadau allweddol y mae angen eu gwneud.

Caiff gweithgarwch y Cyngor ei fonitro yn ystod y misoedd nesaf er mwyn asesu'r cynnydd a gaiff ei wneud. Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a'i staff yn cynnal archwiliad corfforaethol dilynol yn 2015 er mwyn ystyried a yw'r problemau a nodir yn yr adroddiad hwn wedi'u datrys yn foddhaol.