Heriau sylfaenol yn parhau ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ȏl adroddiad ar y cyd ar drefniadau llywodraethu a rheoli

4 Gorff 2014 - 11:39yb

Mae canfyddiadau adolygiad dilynol a edrychodd ar drefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cael eu cyhoeddi heddiw. 

Mae’r adroddiad, sy’n ddarn o waith ar y cyd rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), yn rhoi adroddiad cynnydd ar yr heriau corfforaethol, clinigol ac ariannol sy’n wynebu’r Bwrdd Iechyd yn dilyn adroddiad a gyhoeddwyd y llynedd a ganfu ddiffygion mewn trefniadau llywodraethu a rheoli. 

Edrychodd yr adolygiad lefel uchel hwn ar y cynnydd yn erbyn y 24 o argymhellion a wnaed yn adroddiad y llynedd gan gynnwys effeithiolrwydd y bwrdd, strwythurau rheoli ac arweinyddiaeth glinigol y sefydliad, trefniadau llywodraethu ansawdd a diogelwch, gallu’r Bwrdd Iechyd i reoli ei gyllid a datblygiad cynlluniau strategol ar gyfer moderneiddio ac ad-drefnu gwasanaethau clinigol ledled Gogledd Cymru.

Er bod tystiolaeth o gynnydd yn erbyn rhai o’r argymhellion a wnaed yn adroddiad y llynedd, mae nifer o’r heriau allweddol a nodwyd y llynedd yn parhau ac mae gan y Bwrdd Iechyd ragor o waith i’w wneud cyn y gellir ystyried bod ei drefniadau llywodraethu a rheoli yn gwbl addas at y diben.

Ers yr adolygiad gwreiddiol 12 mis yn ȏl bu newidiadau sylweddol yn uwch bersonél y Bwrdd Iechyd gyda Chadeirydd, Is-gadeirydd, Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio newydd wedi eu penodi. Mae hyn wedi rhoi ysgogiad newydd a phersbectif newydd o ran arweinyddiaeth mewn nifer o feysydd allweddol. Fodd bynnag, mae cyflymder y newid wedi arafu oherwydd yr amser y mae wedi ei gymryd i benodi Prif Weithredwr newydd.  

Mae’r adolygiad yn amlygu cynnydd o ran y ffordd y mae cyfarfodydd y bwrdd yn gweithredu a sut mae aelodau’r bwrdd yn cael eu cynorthwyo, ac mae’n dangos bod gwelliannau angenrheidiol yn cael eu gwneud i drefniadau atal a rheoli heintiau yn y Bwrdd Iechyd.

Fodd bynnag, mae heriau sylweddol yn parhau, yn arbennig mewn perthynas â darparu eglurder ynghylch ffurf y gwasanaethau clinigol yng Ngogledd Cymru yn y dyfodol ac ymdrin ȃ sefyllfa ariannol ansicr y Bwrdd Iechyd, sydd eisoes yn rhagweld diffyg ariannol sylweddol ar gyfer diwedd y flwyddyn ariannol bresennol.

Mae angen cymryd camau ar fyrder i adolygu strwythur trefniadol y Bwrdd Iechyd, i gryfhau atebolrwydd mewnol ar gyfer darparu gwasanaethau diogel ac effeithiol, i wella prydlondeb yr ymateb i gwynion ac achosion difrifol, ac i gryfhau capasiti cynllunio’r Bwrdd Iechyd.

Meddai Prif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Kate Chamberlain: “Mae’n galonogol bod rhywfaint o gynnydd wedi ei wneud o ran mynd i’r afael ȃ’r pryderon a godwyd am drefniadau a gweithdrefnau llywodraethu’r Bwrdd Iechyd. Mae’n amlwg bod angen gwneud rhagor o waith i sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn gallu adnabod problemau’n ymwneud ag ansawdd a diogelwch gofal i gleifion, mynd i’r afael â nhw a dysgu oddi wrthynt. 

Er bod cynnydd wedi ei wneud, bydd angen ymdrin â materion fel hyn ar fyrder os yw’r Bwrdd Iechyd am ailennyn hyder ymysg ei staff, rhanddeiliaid a’r bobl mae’n eu gwasanaethu.”

Meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas: “Mae’r newidiadau sylweddol i uwch bersonél yn y Bwrdd Iechyd ar ȏl adroddiad llynedd yn golygu bod y Bwrdd mewn cyfnod o newid. Er hyn, mae cynnydd wedi ei wneud o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion, yn fwyaf nodedig o ran sut mae’r bwrdd yn gweithredu a ffocws newydd ar y lefel uchaf ar drefniadau ansawdd a diogelwch.

Mae nifer o heriau i’r Bwrdd Iechyd eu goresgyn a chyda Phrif Weithredwr bellach yn ei swydd, bydd rhaid i’r gwaith o ymdrin â’r heriau allweddol hyn gyflymu’n benodol i fynd i’r afael â’r angen i wneud cynnydd brys i sicrhau model o wasanaethau ar gyfer Gogledd Cymru sy’n gynaliadwy yn glinigol ac yn ariannol.”