Ymgynghoriad Arloesol Teuluoedd yn Gyntaf - Fframwaith

28 Tach 2012 - 12:00yb

Roedd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar brofiad presennol plant, pobl ifanc a theuluoedd sydd angen cefnogaeth dwys, er mwyn adnabod y prif feysydd pryder, a fydd yn arwain at argymhellion deallus ar gyfer gwella.

Yn 2010, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu hardaloedd Consortia Arloesi Tlodi Plant Teuluoedd yn Gyntaf cyntaf: Un yng Ngogledd Cymru, ac un arall yn Ne Cymru, o dan arweiniad Rhondda Cynon Taf, ar y cyd â Merthyr Tudful a Blaenau Gwent.

Nod y Consortia Arloesi Tlodi Plant oedd i arwain gwell darpariaeth gwasanaethau i deuluoedd, yn arbennig y rhai sydd yn byw mewn tlodi, fel sydd wedi ei nodi yn y Strategaeth Tlodi Plant. Cafodd pob Ardal Arloesi y dasg o sicrhau fod yna fodelau gwasanaethau effeithlon ac effeithiol mewn lle er mwyn cefnogi teuluoedd i ddod o dlodi, a bod hynny mewn modd sydd yn cyd-fynd â thair amcan strategol y Strategaeth Tlodi Plant.

Y ddau brif nod oedd i ddatblygu:

  • Trefniant asesu a phrif weithiwr cyffredin effeithiol.
  • Llwybr cefnogi teulu wedi ei integreiddio sydd yn cwrdd â nodau Teuluoedd yn Gyntaf, a'r balans cywir o ymyrryd.

Hwyluswyd yr ymgynghoriad gyda gweithwyr proffesiynol, rheolwyr, plant, pobl ifanc a'u teuluoedd ynglŷn â:

  • FfAC/TAT a Ilwybrau a gwasanaethau cefnogi teuluoedd. 
  • Profiad o drefniadau aml-asiantaeth
  • Casglu a dadansoddi gwybodaeth.
  • Pa mor hawdd neu anodd oedd hi i gael help.
  • Profiad o gael eu hasesu
  • Beth helpodd/na helpodd.
  • Beth a fyddai yn ddefnyddiol i'w ystyried yn y dyfodol.

Drwy ddefnyddio asesiad FfAC, bydd cefnogaeth yn cael ei ddarparu i'r plentyn, person ifanc neu deulu sydd yn cwrdd â'r anghenion a aseswyd. Bydd y broses werthuso yn mesur ei effeithiolrvvydd wrth leihau nifer y teuluoedd sydd yn datblygu anghenion mwy cymhleth ac angen ymyrraeth mwy dwys a chostus.

Enw: Sue Phillips
Teitl/rôl: Participation and Involvement Officer
Sefydliad: Fframwaith
E-bost: sphillips@interlinkrct.org.uk
Rhif ffôn: 01443 846200

Darganfod dogfennau