Adeilad Ynni Effeithlon - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Adeiladodd y Cyngor Sir adeilad ynni effeithlon 1,032m2 yn Ile hen uned feithrinfa. Bellach, mae'n gwasanaethu fel meithrinfa, creche, yn ogystal â chanolfan o ystafelloedd cyfarfod. Gofynnwyd i'r trigolion Ileol a'r darpar ddefnyddwyr terfynol roi eu mewnbwn am y prosiect cyn cychwyn arno.

Roedd y mewnbwn hwn yn ymwneud â:

  • Defnydd o'r adeilad, cynlluniau Iliw ac anghenion trigolion Ileol.
  • O'r cychwyn cyntaf, penderfynodd y tîm dylunio y byddai technolegau adnewyddadwy a chynaliadwy yn cael eu cynnwys yn y saerniaeth.

Roedd deiIIiannau'r prosiect hwn yn cynnwys:

  • Pympiau gwres o'r ddaear 22KW.
  • Paneli ffotofoltaig solar ar gyfer dŵr poeth, gan ddarparu 1.25kWp.
  • Systemau awyru adfer trydan a gwres.
  • System gynaeafu dŵr glaw at ddibenion gwacau toiledau (storfa 20,000 Iitr).

Mae'r prif fanteision sy'n deillio o'r prosiect hwn fel a ganlyn:

  • Gostyngiad uniongyrchol mewn allyriadau carbon.
  • Costau rhedeg isel iawn o ganlyniad i ynysu a thechnolegau newydd.
  • Enillwyd y wobr ar gyfer yr Adeilad Cyhoeddus Gorau - Y Gwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cenedlaethol (2007).

Daeth cyllid ar gyfer y prosiect hwn, a wnaeth gostio £2,200,000 o'r Gronfa Loteri Fawr, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymorth, Y Ganolfan Byd Gwaith a'r Strategaeth Gofal Plant. Mae'r adeilad hwn wedi cael sylw ffafriol iawn ac mae nifer o gyrff allanol wedi ymweld â'r safle i efelychu arferion sydd wedi'u defnyddio gan y Cyngor. Mae'r cyrff hyn wedi cynnwys CIBSE, Prifysgol Morgannwg a Choleg Castell-nedd Port Talbot.

Enw: Gerald Israel
Teitl/Rôl: Rheolwr Ynni
Sefydliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
E-bost: GeraId.a.israeI@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 07799 132160

Darganfod dogfennau