Iechyd Galwedigaethol

Gall gwasanaethau iechyd galwedigaethol effeithiol wella iechyd a lles gweithwyr a pherfformiad busnes.

Ar gyfer cyflogeion a chyflogwyr, ceir tystiolaeth gynyddol bod gweithio yn dda i'r iechyd, ar y cyfan. Daeth astudiaeth yn 2004 i'r casgliad bod buddsoddi mewn hybu iechyd yn y gweithle yn gallu sicrhau arbedion cost o £10 am bob £1 a warir. Mae’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn cadw taflen wybodaeth ar Iechyd Galwedigaethol [Agorir mewn ffenest newydd].

Mae'r canllaw hwn yn rhoi canllawiau i wasanaethau cyhoeddus pan fyddant yn sefydlu gwasanaeth iechyd galwedigaethol. Mae'n nodi'r manteision busnes, rhai dolenni defnyddiol i ffynonellau gwybodaeth perthnasol eraill ac enghreifftiau o arfer da.

Caiff arfer da o ran darparu gwasanaethau iechyd galwedigaethol ei drafod hefyd yn ein canllaw rheoli absenoldeb oherwydd salwch.