Arolygiad Awdurdod yr Heddlu Awdurdod Heddlu De Cymru

21 Tach 2013 - 9:20yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi cydganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn dilyn arolygiad o Awdurdod Heddlu De Cymru a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2010. 

Mae Awdurdod Heddlu De Cymru (yr Awdurdod) yn perfformio'n ddigonol ar y cyfan, ond yn perfformio'n dda o ran craffu ar berfformiad ac ymgysylltu â chymunedau. Mae mewn sefyllfa gadarn i wneud cynnydd pellach a gwella. Mae'r Awdurdod wedi datblygu dull cadarn o arwain dros y bum mlynedd diwethaf a bellach ceir cydberthynas fwy effeithiol, adeiladol a heriol â Heddlu De Cymru (yr Heddlu). Mae'r Awdurdod wedi nodi cyfeiriad strategol clir ar gyfer yr Heddlu ac mae'n deall yr heriau a ddaw o ran adnoddau a phwysau ariannol yn y dyfodol. Mae'r Awdurdod wrthi'n Diwygio Prosiectau, adolygiad eang ac uchelgeisiol o'r ffordd y bydd yr heddlu'n gweithio yn Ne Cymru, er mwyn sicrhau y bydd gwasanaethau o safon ar gael i'r cyhoedd gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau