Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Asesiad Corfforaethol 2010

21 Tach 2013 - 9:19yb

Mae'r adroddiad hwn ond yn nodi canfyddiadau'r Asesiad Corfforaethol a'i ddiben yw ateb y cwestiwn: ‘A yw trefniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (yr Awdurdod) yn debygol o sicrhau gwelliant parhaus?’

Gan mai ein Hasesiad Corfforaethol Rhagarweiniol yw hwn mae sawl maes lle mai dim ond gwaith cyfyngedig sydd wedi bod yn bosibl. Byddwn yn parhau i adeiladu ar hyn a monitro cynnydd yn y misoedd i ddod er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yn ein Hadroddiad Gwella Blynyddol i'w gyhoeddi ym mis Tachwedd.

 

Y casgliad sy'n codi o'n Hasesiad Corfforaethol cyntaf yw bod arweinyddiaeth effeithiol wedi gosod seiliau cadarn ar gyfer gwella ac mae'r Awdurdod yn cydnabod bod angen cyflawni mwy o waith; er bod cynnal y momentwm a fydd yn arwain at welliant pellach yn parhau i fod yn her.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau