Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

16 Tach 2011 - 9:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio rwyf wedi’i gyflawni ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2011. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2010-11, er i mi dynnu sylw swyddogion, y Pwyllgor Archwilio a’r Bwrdd at sawl mater wrth wneud hynny. Mae’r materion hyn yn cynnwys mynd i’r afael â hawliadau gofal iechyd parhaus nas ymdriniwyd â hwy er mwyn llywio’r ddarpariaeth gysylltiedig yn well, gwella cadernid rhai rhwymedigaethau gofal sylfaenol a sicrhau y cydymffurfir â’r gofynion ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar daliadau yn y sector cyhoeddus. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau