Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

4 Hyd 2011 - 10:02yb

Cyflwynwyd llythyr blynyddol interim i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) ym mis Mehefin 2010. Roedd yr adroddiad hwnnw’n ymwneud â’m gwaith archwilio yn ystod chwe mis olaf cyrff rhagflaenol y Bwrdd Iechyd hyd 30 Medi 2009. 

 

Drwy fy ngwaith ar archwilio cyfrifon, rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2009-10. 
Deuthum hefyd i’r casgliadau canlynol: 

  • roedd cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi’u paratoi’n briodol ac yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau’r perygl o gynnwys camddatganiadau perthnasol yn y Datganiadau Ariannol, ond nodais fod lle i welliant pellach wrth i systemau a mesurau rheoli gael eu symleiddio dros y flwyddyn i ddod; ac 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y Bwrdd Iechyd yn cael eu rheoli’n briodol ac yn gweithredu fel y dylent. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau