Newyddion

News pane

Archwilydd Cyffredinol yn rhoi diweddariad ar ei rôl o ran Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

27 Tach 2014 - 12:01yp

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, i adrodd ar sut mae’r trafodaethau â Llywodraeth Cymru wedi bod yn mynd rhagddynt.

Cyngor Castell-Nedd Port Talbot Yn 'Cyflawni blaenoriaethau allweddol'

26 Tach 2014 - 4:02yp

Ond gallai cyfyngiadau o ran llywodraethu a gwerthuso perfformiad lesteirio cynnydd yn y dyfodol

Cyrff archwilio yn uno i gynhyrchu canllaw arfer da ar gyfer chwythu'r chwiban

25 Tach 2014 - 10:59yb

Mae canllaw arfer da ar gyfer gweithwyr a chyflogwyr y sector cyhoeddus wedi’i gynhyrchu ar y cyd gan bedair prif asiantaeth archwilio'r DU, gan gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru.

Chwilio am y genhedlaeth nesaf o archwilwyr proffesiynol

13 Tach 2014 - 2:35yp

Diddordeb mewn ymgeisio i fod yn rhan o’n Rhaglen Archwilwyr dan Hyfforddiant 2015?

Archwilydd Penodedig yn tynnu hysbysiad ymgynghorol Cyngor Sir Penfro yn ôl

4 Tach 2014 - 4:54yp

Cytundeb setlo diwygiedig gyda’r Prif Weithredwr yn diddymu’r ‘gwariant anghyfreithlon’ 

Gwasanaethau iechyd yr amgylchedd o dan bwysau cynyddol

28 Hyd 2014 - 4:29yp

Ein hadroddiad yn canfod nad yw gwasanaethau’n trawsnewid er mwyn diogelu’r amgylchedd a’r cyhoedd yn y dyfodol.

Yr Un Darlun: Gwahanol Lensys

24 Hyd 2014 - 3:21yp

Arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion yn dod ynghyd ar gyfer cynhadledd bwysig i drafod yr hyn y mae gwaith adolygu allanol yn ei ddweud am wasanaethau yng Nghymru.

GIG Cymru yn mantoli'r gyllideb yn 2013-14 er gwaethaf perfformiad cymysg yn erbyn targedau gwasanaeth

13 Hyd 2014 - 12:51yp

Dengys ein hadroddiad fod rheolaeth ariannol yn gwella. Serch hynny, gorwariodd rhai o gyrff y GIG, cymysg oedd perfformiad gwasanaethau ac mae heriau mawr i ddod o hyd.

Cynghorau Tref A Chymuned Ddim yn gwneud digon i wella trefniadau rheoli ariannol

1 Hyd 2014 - 3:20yp

Angen mynd i’r afael â gwendidau systemig ar fyrder, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru

Diwylliant perfformiad corfforaethol Cyngor Ceredigion yn 'helpu i ysgogi gwelliannau'

30 Medi 2014 - 9:52yb

Daw adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Gyngor Sir Ceredigion i’r casgliad fod gan y Cyngor arweinyddiaeth gref a chlir

Tudalennau