Newyddion

News pane

Deilen tyfu allan o goeden

Mae gwaith cynllunio ariannol cynghorau yn cryfhau

17 Awst 2016 - 3:38yp

Ond mae lle o hyd i wella'r modd y caiff arbedion eu canfod a'u cyflawni. 

Ymgynghoriad archwilio yn arwain y ffordd ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

12 Awst 2016 - 12:21yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi mynegi ei foddhad yn dilyn yr ymateb cadarnhaol gan awdurdodau gwasanaethau cyhoeddus i helpu i ail-lunio archwilio cyhoeddus yng Nghymru mewn ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Tonnau'n gorchuddio rhodfa'r arfordir

Llywodraeth Cymru'n gwneud cynnydd gyda rheoli perygl cynyddol llifogydd ac erydu arfordirol

20 Gorff 2016 - 4:34yp

Er bod cyflymder y newid wedi bod yn arafach nag a gynlluniwyd

Gwerth £4.4 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi eu canfod yng Nghymru drwy'r Fenter Twyll Genedlaethol

18 Gorff 2016 - 11:24yb

Ond mae'r Archwilydd Cyffredinol yn awyddus i hybu cyfranogaeth yn y dyfodol er mwyn cynyddu effaith y fenter.

Golwg ar lawr ffatri

Cyllid Llywodraeth Cymru i Kancoat Ltd

13 Gorff 2016 - 2:57yp

Mae adolygiad o’r gefnogaeth ariannol sydd wedi’i rhoi gan Lywodraeth Cymru i fusnes sefydlu, Kancoat Ltd, wedi canfod bod gan y cwmni ddyled o bron i  £2.6 miliwn i’w had-dalu i Lywodraeth Cymru am y gefnogaeth ariannol mae wedi’i derbyn. 

Ann-Marie Harkin gyda'i gwobrau

Cyfarwyddwr yn cipio Gwobr Arwain Cymru

16 Meh 2016 - 3:41yp

Mae Ann-Marie Harkin wedi ennill un o Wobrau Arwain Cymru. Yn ôl y beirniaid, mae’r wobr yn adlewyrchiad o’i ‘gweledigaeth glir’ a’i gwaith o ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr cyllid proffesiynol yn y sector cyhoeddus.

Blwyddyn drawiadol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

13 Meh 2016 - 5:01yp

Cyflawnodd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru bron yr holl restr waith a osodwyd yn eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2015-16. 

Yr Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori ynghylch dull archwilio newydd

7 Ebr 2016 - 3:41yp

Mae Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori â chyrff cyhoeddus yng Nghymru ynghylch newidiadau i'w ddull o archwilio.

Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer y flwyddyn i ddod

1 Ebr 2016 - 12:01yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2016-17, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Mae angen gwelliant pellach ar lywodraethu a rheolaeth ariannol cynghorau cymuned a thref

16 Maw 2016 - 4:23yp

Er bod amseroldeb paratoi cyfrifon wedi gwella mae nifer yr achosion o farn archwilio amodol wedi cynyddu ac mae methiannau o ran llywodraethu ariannol yn parhau'n rhy uchel. 

Tudalennau