Newyddion

News pane

Y Fenter Twyll Yn Nodi £4 Miliwn O Achosion O Dwyll A Gordaliadau Yng Nghymru

11 Meh 2014 - 12:20yp

Mae'r ymarfer gwrth-dwyll cenedlaethol diweddaraf a gynhelir bob dwy flynedd wedi helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i nodi gwerth £4 miliwn o achosion o dwyll a thaliadau gwallus, a £229m ledled y DU, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw.

Swyddfa Archwilio Cymru yn ymgynghori â grwpiau cydraddoldeb cynrychioliadol

4 Meh 2014 - 11:27yb

Digwyddiad ymgynghori yn ceisio ystyried sut y gallwn wella ymgysylltiad â chynrychiolwyr o grwpiau dan anfantais yn ein gwaith archwilio.

Cynghorau Cymru yn herio'u hunain yn well ond angen mwy o gysondeb er mwyn gwella atebolrwydd

28 Mai 2014 - 4:44yp

Mae trefniadau craffu cadarn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod sail gadarn i benderfyniadau cynghorau yn y cyfnod anodd sydd ohoni, dywed yr Archwilydd Cyffredinol.

Cyngor Conwy Yn Cael Ei Reoli A'i Lywodraethu'n Dda Yn Gyffredinol

27 Mai 2014 - 11:00yb

Mae gan y Cyngor record o welliant cyson ond mae ganddo lawer i'w wneud i gyflawni’r arbedion angenrheidiol yn y dyfodol

Archwilydd Cyffredinol yn annerch cynghorau tref ar bwysigrwydd llywodraethu da

20 Mai 2014 - 4:21yp

Yn ddiweddar fe anerchodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gynghorwyr lleol a thref yn y gynhadledd hyfforddi ar y cyd rhwng y Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac Un Llais Cymru.

Gofyn Am Brofiadau Cleifion a Pherthnasau o Amseroedd Aros y GIG

12 Mai 2014 - 12:48yp

Bydd y canfyddiadau yn ffurfio rhan o astudiaeth genedlaethol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Archwilydd Cyffredinol yn Archwilio i Fuddsoddiad Llywodraeth Cymru Mewn Band Eang

8 Mai 2014 - 2:02yp

Yn ddiweddar mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dechrau adolygiad o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn seilwaith band eang cyflymder uchel ar draws Cymru.

Trefniadau Rheoli Rhaglenni Diweddaraf Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru ‘Wedi Gwella’

23 Ebr 2014 - 12:39yp

Ond mae’n rhy gynnar i asesu’r effaith gyffredinol’, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Gwendidau Difrifol Wrth Roi Arian Grant I Ganolfan Cywain

16 Ebr 2014 - 4:33yp

Ni chafodd y prosiect ei fonitro’n briodol ac nid oedd yn rhoi gwerth am arian yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Prawf bod model Archwilio Cymru yn llwyddo i ddilyn hynt arian cyhoeddus yn effeithiol ar draws haenau llywodraeth

10 Ebr 2014 - 12:55yp

Mae Swyddfa Archwilio Cymru mewn sefyllfa gadarn i gefnogi gwelliant a hyrwyddo sicrwydd yn ogystal ag archwilio trefniadau cydweithio ar draws sectorau, yn ôl Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Tudalennau