Newyddion

News pane

GIG Cymru yn mantoli'r gyllideb yn 2013-14 er gwaethaf perfformiad cymysg yn erbyn targedau gwasanaeth

13 Hyd 2014 - 12:51yp

Dengys ein hadroddiad fod rheolaeth ariannol yn gwella. Serch hynny, gorwariodd rhai o gyrff y GIG, cymysg oedd perfformiad gwasanaethau ac mae heriau mawr i ddod o hyd.

Cynghorau Tref A Chymuned Ddim yn gwneud digon i wella trefniadau rheoli ariannol

1 Hyd 2014 - 3:20yp

Angen mynd i’r afael â gwendidau systemig ar fyrder, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru

Diwylliant perfformiad corfforaethol Cyngor Ceredigion yn 'helpu i ysgogi gwelliannau'

30 Medi 2014 - 9:52yb

Daw adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Gyngor Sir Ceredigion i’r casgliad fod gan y Cyngor arweinyddiaeth gref a chlir

Gynllun amaeth-amgylchedd wedi dysgu gwersi o gynlluniau blaenorol

11 Medi 2014 - 9:00yb

Ond mae gan Glastir rai diffygion o hyd, meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dim Gwelliannau mewn meysydd gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Caerdydd

1 Medi 2014 - 8:54yb

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn dweud nad yw Cyngor Caerdydd wedi bod yn mynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn rhai meysydd gwasanaeth allweddol oherwydd trefniadau arwain a rheoli tameidiog. 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14 yr Archwilydd Cyffredinol

16 Gorff 2014 - 1:05yp

Heddiw mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. 

Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i helpu pobl ifanc 16-18 oed i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

9 Gorff 2014 - 4:04yp

Ond nid yw'r cynlluniau yn ddigon clir ar gyfer helpu pobl ifanc 19-24 oed, meddai’r Archwilydd Cyffredinol.

Heriau sylfaenol yn parhau ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ȏl adroddiad ar y cyd ar drefniadau llywodraethu a rheoli

4 Gorff 2014 - 11:39yb

Mae canfyddiadau adolygiad dilynol a edrychodd ar drefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cael eu cyhoeddi heddiw. 

Archwilydd Cyffredinol yn rhoi amod ar gyfrifon tri o gyrff y GIG yng Nghymru

26 Meh 2014 - 4:18yp

Heddiw mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cymeradwyo’r olaf o'i 10 barn archwilio ar gyfer Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013-14.

Archwilydd Cyffredinol yn anerch arweinwyr Llywodraeth Leol ynglŷn â'r her o newid yn y ddeng mlynedd nesaf

20 Meh 2014 - 2:29yp

Roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn anerch cyfranogwyr allweddol mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru yn ddiweddar yng nghynhadledd CLlLC yn Llandudno.

Tudalennau