Newyddion

News pane

Yr Archwilydd Cyffredinol Yn Tynnu Sylw At Arferion Da O Ran Amseroedd Aros Gofal Dewisol

12 Maw 2015 - 1:29yp

Yn dilyn ei adroddiad beirniadol ar amseroedd aros y GIG, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi Crynodeb o Arferion da ac Addawol, Rhestr Wirio ar gyfer byrddau iechyd a chanlyniadau’r arolwg cleifion

Mae Cyngor Sir Y Fflint wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd anodd

10 Maw 2015 - 1:33yp

Ond mae angen iddo gryfhau agweddau ar ei drefniadau  

Am gael gyrfa sy’n cyfrif?

17 Chwef 2015 - 10:52yb

Ymgeisiwch i fod yn rhan o’n Rhaglen Archwilwyr dan Hyfforddiant 2015.

Cyrff cyhoeddus yng nghymru yn gwneud defnydd helaeth o ‘ymadawiadau cynnar’ er mwyn lleihau costau’r gweithlu

9 Chwef 2015 - 6:30yp

Gwariwyd £254 miliwn ar becynnau ymadael cynnar dros gyfnod o bron i bedair blynedd, ond gall hyn arbed hyd at £305 miliwn y flwyddyn ymhen amser.

Yn gyffredinol, mae cynghorau a chyrff yr heddlu yn paratoi cyfrifon amserol

2 Chwef 2015 - 2:06yp

Ond mae angen diwygio nifer gynyddol ohonynt er mwyn cywiro gwallau perthnasol ac mae angen cynnal arfarniadau beirniadol o'r ffordd y caiff cronfeydd wrth gefn eu defnyddio. 

Rhywfaint o gynnydd da ond mae'r modd yr ymdrinnir â cheisiadau am ad-daliad ffioedd cartrefi gofal yn destun pryder o hyd

29 Ion 2015 - 12:00yb

Adroddiad dilynol yn nodi materion parhaus yn ymwneud â hawliadau ôl-weithredol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG

Llawer o gleifion yn disgwyl yn hir am driniaeth y GIG yng Nghymru

26 Ion 2015 - 4:50yp

Mae GIG Cymru yn cael trafferthion gydag amseroedd aros ar gyfer gofal dewisol, ond gallai cynlluniau newydd i ad-drefnu gwasanaethau wella’r sefyllfa.

Mae Cyngor Caerffili yn gwneud cynnydd da yn erbyn argymhellion archwilio diweddar

9 Ion 2015 - 2:04yp

Ond mae Cyngor angen iddo wneud penderfyniad cyfreithlon o hyd ar ddau faes allweddol a gwella trefniadau craffu.

Mae diwygiadau lles yn cael effaith sylweddol ar ddarparwyr a thenantiaid tai cymdeithasol

7 Ion 2015 - 4:32yp

Mae Cynghorau, Cymdeithasau Tai a thenantiaid oll yn ei chael hi'n anodd ymdopi

Ydych chi'n ymdopi gydag ychydig bach o help?

6 Ion 2015 - 2:18yp

Mae arolwg o ddinasyddion yn gofyn i bobl dros 55 oed yng Nghymru sut mae eu cynghorau’n gwneud o ran eu cynorthwyo i gadw’u hannibyniaeth 

 

Tudalennau