Newyddion

News pane

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014-15

15 Meh 2015 - 12:29yp

Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2014-15. 

Gosodir y sylfeini am wasanaethau gwella ysgolion rhanbarthol yng Nghymru

2 Meh 2015 - 4:02yp

Eto i gyd, er gwaethaf arwyddion o gynnydd, mae rhai gwendidau yn dal i lesteirio'r gwaith o ddatblygu ymhellach.

Cyngor Casnewydd yn dangos gwelliant mewn rhai meysydd allweddol

29 Mai 2015 - 12:12yp

Eto i gyd, mae angen iddo fynd i'r afael â gwendidau yn ei drefniadau llywodraethu

Cyflymu Cymru Yn Gwneud Cynnydd Rhesymol

27 Mai 2015 - 11:19yb

Mae gwaith Llywodraeth Cymru yn caffael a rheoli contract Cyflymu Cymru wedi bod yn effeithiol ar y cyfan yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Lansio parthau Cymraeg newydd ar gyfer ein gwefan

13 Mai 2015 - 11:55yb

Rydyn ni wedi ymuno â nifer o sefydliadau eraill yng Nghymru drwy symud ein gwefan i’r cyfeiriadau gwe newydd .cymru a .wales.

Deddf Newydd yn gwneud i’r Archwilydd Cyffredinol edrych tua’r dyfodol

29 Ebr 2015 - 12:44yp

Mae dyletswydd newydd ar yr Archwilydd Cyffredinol sy’n ymwneud â datblygu cynaliadwy.

Protocol ar y cyd wedi’i ddiweddaru a gyhoeddwyd ar gyfer gweithio cydweithredol rhwng yr Archwilydd Cyffredinol ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymr

2 Ebr 2015 - 2:20yp

Cyhoeddwyd Protocol Gweithredol wedi'i ddiweddaru heddiw sy'n nodi sut fydd yr Archwilydd Cyffredinol a'i staff yn gweithio ynghyd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ategu cyswllt effeithiol, cydweithrediad a rhannu gwybodaeth.

Mae cynghorau yng Nghymru wedi ymateb yn dda i bwysau ariannol sylweddol

1 Ebr 2015 - 3:28yp

Eto i gyd, mae angen iddynt wella eu prosesau rheoli a chynllunio ariannol er mwyn ateb yr heriau ariannol cynyddol sydd i ddod.

Yr Archwilydd Cyffredinol Yn Tynnu Sylw At Arferion Da O Ran Amseroedd Aros Gofal Dewisol

12 Maw 2015 - 1:29yp

Yn dilyn ei adroddiad beirniadol ar amseroedd aros y GIG, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi Crynodeb o Arferion da ac Addawol, Rhestr Wirio ar gyfer byrddau iechyd a chanlyniadau’r arolwg cleifion

Mae Cyngor Sir Y Fflint wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd anodd

10 Maw 2015 - 1:33yp

Ond mae angen iddo gryfhau agweddau ar ei drefniadau  

Tudalennau