Trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu’n amrywiol ledled Cymru

21 Gorff 2015 - 8:02yb

Mae’n rhaid i rai cynghorau gryfhau sut maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau corfforaethol ar gyfer diogelu 

Heddiw mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi rhyddhau ei adroddiad sy’n edrych ar drefniadau corfforaethol cynghorau yng Nghymru ar gyfer diogelu plant. Er bod gan yr holl gynghorau systemau a phrosesau i oruchwylio’r gwaith o ddiogelu plant, mae’r Archwilydd wedi canfod bod cyfleoedd yn bodoli i gryfhau dull y cynghorau o reoli’r cyfrifoldebau hyn.

Er bod gan y rhan fwyaf o’r cynghorau systemau da wedi’u sefydlu ar gyfer recriwtio a hyfforddi diogel, canfu’r adroddiad hefyd bod rhaid i rai cynghorau gryfhau eu dulliau o weithredu er mwyn sicrhau bod eu cyfrifoldebau diogelu corfforaethol yn cael eu rhoi ar waith yn effeithiol a bod y monitro a’r gwerthuso’n cyd-fynd yn well â’r gwaith craffu ac archwilio mewnol.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas heddiw:

Er bod gan yr holl gynghorau systemau yn eu lle i ddiogelu plant a phobl ifanc, mae cyfleoedd i ymgorffori’r gwaith yma’n fwy effeithiol er mwyn rhoi sylw i bob agwedd ar waith y cynghorau. Fe hoffwn i annog y cynghorau i gyd i ddefnyddio fy adroddiad i a’i restr wirio o arferion da i hunanasesu ac i weld sut gallant wella eu trefniadau rheoli mewnol.

Mae’r adroddiad yn gwneud cyfanswm o wyth argymhelliad ar gyfer gwella, gan gynnwys y canlynol:

  • creu llinellau atebolrwydd clir ar gyfer diogelu;
  • sicrhau bod gwaith holl wasanaethau’r cyngor yn cael ei gynnwys mewn polisïau corfforaethol ar ddiogelu; a
  • sicrhau bod staff ac aelodau etholedig yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu